Hjemfaldspligten i Lyset

Kort forklaring om hjemfaldspligten i Lyset

Da husene i Lyset blev bygget i 1913-14 blev der for samtlige huse i Lyset tinglyst en klausul om hjemfaldspligt. Den indebar, at Københavns Kommune fik ret til at købe husene tilbage i 1990, for hvad de var værd i 1913, men med erstatning for bygningerne – altså reelt en tilbagekøbsret til grunden.

I årene omkring 1990 blev der lavet en løsning for Lysets grundejere, så de mod betaling kunne udskyde hjemfaldspligten til år 2060, eller alternativt købe sig helt fri af hjemfaldspligten. Nogle husejere har valgt den ene løsning, andre den anden. Ved udgangen af 2017 var der ca. 35 ejendomme ud af 107, som ikke havde købt sig fri (grønne på kortet).

Mellem 1996 og 1. april 2017 har der været en ordning baseret på ejendomsvurderingen og en "kalkulationsrente", så det var forudsigeligt, hvad man skulle betale for frikøb, og huse er ofte blevet frikøbt i forbindelse med salg. Dog blev kalkulationsrenten ændret i 2011.

Københavns kommune har imidlertid ved udgangen af marts 2017 uden varsel suspenderet den hidtidige ordning og vedtaget helt nye regler. De indebærer, at man skal betale væsentligt mere end tidligere for frikøb. .

I et konkret eksempel fra juli 2017 kostede frikøb 730.000 kr - hvor frikøbsprisen før 1. april 2017 var 330.000 kr!
I et helt parallelt eksempel fra september 2020 kostede frikøb også ca. 730.000 kr.
Men siden 2017 har kommunen yderligere ændret satsen for "kalkulationsrenten" betydeligt, så frikøbspriserne er stukket helt af.
I december 2022 er frikøbsprisen således 1.8 millioner kr! Det gælder et hus der er helt sammenligneligt med de øvrige, og som i 2017 havde en frikøbspris på 332.000 kr.

Forskellen mellem de tidligere og de ny regler er dels, at kommunen nu baserer sig på en ejendomsmæglers vurdering af salgsprisen i stedet for den offentlige vurdering, dels at den rentesats ("kalkulationsrenten"), der regnes med i tiden mellem nu og 2060, er ændret væsentligt.

Det hører med til historien, at de ny regler af kommunen blev betegnet som en “ny, midlertidig frikøbsordning”.

Ordet “midlertidig” blev benyttet, fordi der har været en forventning om at systemet med offentlige ejendomsvurderinger igen ville komme til at virke i 2019, og at man så igen kunne gå bort fra mæglervurderingerne.

I december 2021 ændrede Københavns kommune ordningen til en "Overgangsfrikøbsordning", for at tage højde for der efterhånden kommer til at foreligge nye offentlige vurderinger, således at man kan gradvis kan gå bort fra mæglervurderingerne. Imidlertid fastholdt kommunen, at den såkaldte "kalkulationsrente" fastlægges efter helt andre principper - og som følge heraf har et helt andet niveau - end da frikøbsordningen oprindelig blev indført.

Kortet ude til højre er hentet fra Facebook-gruppen "Hjemfald København". Det viser de huse i Lyset, der i 2017 havde hjemfaldspligt i 2017 (grønne). Du kan selv tjekke hvad der aktuelt er af klausuler på dit hus via dette link: https://www.tinglysning.dk/m/#/soeg Se om der under servitutter ligger et dokument "Dok om tilbagekøbsret i år 2060 el senere mv".

Foreningen “Hjemfaldspligt København”.

Nogle ejere af huse og lejligheder i Københavns kommune er meget hårdt ramt af de ny regler, så der blev i foråret 2017 dannet en forening ”Hjemfaldspligt København”.

Foreningen har siden arbejdet ihærdigt for at få kommunens ny praksis omstødt.

I november 2018 anlagde over 130 medlemmer af af "Hjemfaldspligt København" et søgsmål mod Københavns Kommune. I 2019 fik sagsøgerne bevilget fri proces ved byretten.

I marts 2022 blev sagen blev afgjort i Københavns Byret: Et kardinalpunkt i sagen var, at kommunen pludselig ændrede måden at beregne den såkaldte "kalkulationsrente" på, sådan at man fra den ene dag til den anden gik fra at basere sig på en gennemsnitsperiode på 70 år til at basere sig på en periode på 5 år – med det resultat prisen for frikøb steg ganske væsentligt.
Det var et afgørende spørgsmål i sagen, hvorvidt Københavns Kommune har ret til at fastsætte kalkulationsrenten ud fra et frit skøn, sådan som de har gjort.
I marts i år faldt der dom i sagen ved Københavns Byret. Desværre fik kommunen medhold. Byretten skriver i dommen, at der tilkommer kommunen "et betydeligt skøn". Konsekvensen er, at kommunen fremover vil kunne ændre vilkårene næsten efter forgodtbefindende – medmindre dommen omstødes ved en anke.
På baggrund af dommens præmisser skønnes der at være en rimelig chance for, at dommen kan omgøres ved Landsretten. Sagen er derfor anket. I efteråret 2022 har sagsøgerne fået bevilget fri proces ved landsretten. Det er en meget positiv begivenhed - sagsøgerne har ellers hver især stillet meget betydelige beløb som sikkerhed for at sagen kunne ankes.

Det er ikke mere muligt at blive medlem af foreningen Hjemfaldspligt København. Økonomisk støtte til foreningen er imidlertid kærkommen. De sagsøgere, der nu er tilbage, har hver især indbetalt tusindvis af kroner. Hvis ankesagen vindes kan det vise sig at være til stor fordel for andre, som er ramt af hjemfaldspligt.

Links

Herunder er nogle relevante links om hjemfaldspligt


Seneste opdatering: 13. januar 2023
Siden kan tilgås med adressen https://www.lyset-i-valby.dk/hjemfaldspligt
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen