Vedtægter for grundejerforeningen "Lyset"

Gældende fra 25. oktober 2022.

§1

Foreningens formål er, ved fælles samvirke, at varetage medlemmernes interesse over for offentlige og private institutioner, og at iværksætte aktiviteter til gavn for områdets beboere.

§2

Som medlem af grundejerforeningen kan kun optages ejere af de af fhv. byggeforeningen "Lyset" opførte ejendomme.

§3

Foreningen kan, hvis det findes formålstjenligt samarbejde med andre grundejer- og parcelforeninger, men må kun påtage sig forpligtelser af finansiel art inden for budgetrammen.

§4

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen, og ekstrakontingent kan kun pålignes, såfremt der forekommer sager, hvis omkostninger ikke dækkes af foreningens kasse. Ekstrakontingent skal vedtages på en generalforsamling med 75% af de afgivne stemmer.

§5

Bestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær. Tillige vælges en suppleant, 2 revisorer og l revisorsuppleant. Formand, suppleant og l. revisor vælges i lige år. Kasserer, sekretær, 2. revisor og revisor-suppleant vælges i ulige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens forhandlinger indføres i en forhandlingsprotokol.

§6

Til behandling af spørgsmål af særlig art er generalforsamlingen eller bestyrelsen berettiget til at nedsætte udvalg, bestående af et bestyrelsesmedlem og et større eller mindre antal medlemmer. Kommissorium for udvalgene vedtages på første ordinære generalforsamling. Ved hver ordinær generalforsamling aflægges der beretning fra de enkelte udvalg. Medlemmer til udvalgene vælges ved hver ordinær generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

§7

Foreningens ordinære kontingent og ind- og udbetalinger foretages via foreningens bankkonto.

§8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned, hvor det reviderede regnskab forelægges. Regnskabsåret løber fra d 1.10 til 30.9. Ordinær generalforsamling indkaldes med 30 dages varsel. Dagsordenen skal være påført indvarslingen. Tilføjelser til dagsordenen fremsendes til foreningens sekretær senest 14 dage før generalforsamlingen og endelig dagsorden udsendes 8 dage før.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 25 medlemmer ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen skal være påført. Tilføjelser til dagsordenen fremsendes til foreningens sekretær senest 8 dage før. Endelig dagsorden skal være udsendt inden ekstraordinær generalforsamling finder sted.

På ordinær eller ekstraordinær generalforsamling kan der ikke optages nye dagsordenpunkter til besluttende afstemning.

Ordinær og ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 15% af grundejerforeningens medlemmer er til stede.

Ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af op til 2 dirigenter
 2. Vedtagelse af dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Godkendelse af referat
 5. Formandens beretning
 6. Kasserer aflægger regnskab
 7. Beretning fra nedsatte udvalg
 8. Valg til bestyrelse og udvalg
 9. Fastlæggelse af foreningens arbejdsopgaver i det kommende år.
 10. Vedtagelse af kontingent
 11. Eventuelt

§9

Beslutninger på såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed, undtagen de i §4 nævnte. Afstemninger foretages ved håndsoprækning, dog skal afstemning ske skriftligt, hvis dirigenten eller et medlem begærer det. Stemmeafgivelsen kan ske ved et medlems personlige fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan repræsentere flere end tre andre medlemmer ved fuldmagt. Ved stemmeafgivelse har hvert hus l stemme. Såfremt huset er opdelt i 2 ejerlejligheder eller ideelle anparter, har hver lejlighed/anpart dog l stemme. Det er en forudsætning for stemmeafgivelse, at der er betalt kontingent herunder ekstrakontingent pr. selvstændig bolig.

§10

Foreningen kan opløses, når mindst 75% af de fremmødte på en generalforsamling stemmer herfor.

§11

Omkostninger fra foreningens kasse skal budgetteres og vedtages på en generalforsamling.

§12

Ovenstående vedtægter afløser tidligere vedtægter af d. 10. november 2011 efter vedtagelse på ordinær generalforsamling d. 24. oktober 2022.

 

Valby d. 24. oktober 2022


Retur til Lysets hjemmeside...