Hovedes

Indkaldelse til grundejerforeningen Lysets

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 19. oktober kl. 19.00 i Valby Medborgerhus.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

4. Formandens beretning

5. Fremlæggelse af regnskab 2003-2004

6. Beretning fra udvalg (fest-, blad-, forskønnelses-, trafikudvalg og haveklub)

7. Valg til bestyrelse og udvalg (Iflg. vedtægterne er formanden og suppleanten på valg i ulige år). Derudover skal vælges 1. revisor og revisor-suppleant

8. Arbejdsopgaver det kommende år

9. Vedtagelse af kontingent og budget for 2005

11. Beslutning om medlemskab af den nye Fællesforening for grundejerforeninger i Københavns Kommune. Den hidtidige Valby Grundejerforening er nu en del af den nye Fællesforening. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at Lyset indmelder sig i den nye Fællesforening

12. Indkomne forslag fra medlemmer

13. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 14. oktober:

Morten Hach, Eschrichtsvej 20 - email: mha@novonordisk.com

Kasper Mejlgaard, Steenbergsvej 22 - email: mejlgaard@chaos.dk


Hvis du ikke kan komme, så husk at give fuldmagt til din nabo - brug evt. den uddelte blanket nederst på den trykte "Lysavis".