Hovedes

Indkaldelse til grundejerforeningen Lysets

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 28. oktober kl. 19.00 i Valby Medborgerhus, grupperum 2.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

4. Formandens beretning

5. Fremlæggelse af regnskab 2002-2003

6. Beretning fra udvalg (fest-, blad-, forskønnelses-, trafikudvalg og haveklub)

7. Valg til bestyrelse og udvalg (Iflg. vedtægterne er kassereren og sekretæren på valg i ulige år). Derudover skal vælges 2. revisor og revisor-suppleant

8. Arbejdsopgaver det kommende år

9. Vedtagelse af kontingent og budget for 2004

10. Indkomne forslag fra medlemmer

11. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 14. oktober:

Morten Hach, Eschrichtsvej 20 - email: mha@novonordisk.com


Hvis du ikke kan komme, så husk at give fuldmagt til din nabo - brug evt. den uddelte blanket nederst på den trykte "Lysavis".