Hovede

Generalforsamling for grundejerforeningen Lyset

afholdes tirsdag den 25. november 2008, kl. 19:00 på Vigerslev Allé Skole, Vigerslev Allé 108.

Dagsorden:
1. Valg af op til 2 dirigenter
2. Vedtagelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Godkendelse af referat
5. Formandens beretning
6. Kassereren aflægger regnskab
7. Beretning fra nedsatte udvalg.
8. Valg til bestyrelse og udvalg
9. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
10. Fastlæggelse af foreningens arbejdsopgaver i det kommende år.
11. Vedtagelse af kontingent
12. Eventuelt

Evt. forslag fra medlemmerne skal være formanden, Morten Hach, Eschrichtvej 20 i hænde senest tirsdag den 11. november. I henhold til vedtægternes §5 er formand, suppleant og 1. revisor på valg i lige år.

Såfremt man er forhindret i at deltage i generalforsamlingen kan der afgives fuldmagt til enten bestyrelsen eller andet medlem. Bestyrelsen vil gerne opfordre at denne mulighed benyttes, der der traditionelt har været problemer med stort nok fremmøde til at generalforsamlingen er beslutningsdygtig

Pfv. Morten Hach, formand for Grundejerforeningen Lyset

På Lysets websider findes en blanket, hvor du kan give en anden person fuldmagt til at stemme på dine vegne. Se http://www.lyset-i-valby.dk/GenForsaml/Fuldmagt2008.pdf

Bestyrelsens sammensætning kan ses på http://www.lyset-i-valby.dk/Adresser.htm


Til toppen