Uddrag af den bevarende lokalplan for bebyggelsen Lyset i Valby. Hele lokalplanen kan åbnes som pdf.

Paragraf 6: Bebyggelsens ydre fremtræden

Stk. 2. Tage på beboelseshusene skal bibeholdes med røde falstagsten af tegl.

Stk. 3. Ydermure skal fremstå pudsede med en overfladestruktur som den oprindelige, og en farvesætning i farver, som passer til husenes karakter. Trappe til hoveddør skal være af beton.

Stk. 4. Skorstene skal bibeholdes og opmures i tegl, i princippet i overensstemmelse med tegning nr. 27.107.

Stk. 5. De oprindelige murhuller må ikke ændres. Dog må der isættes en havedør efter fjernelse af brystning, såfremt bredden af murhullet bevares i overensstemmelse med tegning nr. 27.044.

Stk. 6. Vinduer i facader og gavle skal være sidehængte og i overensstemmelse med de oprindelige vinduer som vist på tegningerne nr.ne 27.042 og 27.108, dog eventuelt uden sprosser. Vinduer, som ønskes udskiftet til vinduer med sprosser, skal udføres med sprosser som oprindeligt, enkelt lag glas og kitfals i den yderste ramme. Glas skal være planglas. Både 2-fags og 3- fags vinduer skal være med alle rammer oplukkelige. Lodposter, tværposter og sprosser må ikke være attrapper. Vinduer skal udføres i træ og være behandlet med en heldækkende overfladebehandling. Ved valg af farve til overfladebehandling skal der lægges vægt på, at farven harmonerer med husets arkitektur og alder. Alle vinduer i det enkelte hus skal have samme farve.

Stk. 7. Hoveddør skal være en fyldningsdør med udseende som den oprindelige (se tegning nr. 27.044). Døren skal være behandlet med en heldækkende overfladebehandling. Ved valg af farve skal der lægges vægt på, at farven harmonerer med husets arkitektur og farve.

Stk. 8. Kvist med toilet til 2. sal bevares i original udformning som vist på tegning nr. 27.042. Skotrender udføres af et materiale som harmonerer med husets arkitektur og alder.

Stk. 9. Tagvinduer udføres som enkeltsiddende vinduer og kun mod baghave. Solfangere må ikke placeres på tag.

Stk. 10. Tagrender og nedløbsrør skal udføres i zink.

Stk. 11. Ventilation og udluftning over tag skal udføres i zink.

Stk. 12. Antenner og paraboler skal monteres så diskret som muligt. Paraboler må ikke monteres på facade mod gade.

Stk. 13. Udendørs belysning må ikke være til gene for naboer.


Seneste opdatering: 16. april 2013
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen