Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 25. november 2008

1. Valg af dirigent.
2. Vedtagelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
5. Formandens beretning.
6. Kassereren fremlægger regnskab 2007-2008
7. Beretning fra udvalg (forskønnelses-, fest-, blad-, trafikudvalg og haveklub)
8. Valg til bestyrelse og udvalg
9. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse:

10. Fastlæggelse af arbejdsopgaver det kommende år
11. Vedtagelse af kontingent
12. Eventuelt

 

1. Valg af dirigent

Kasper Mejlgaard (Steenbergsvej 22) blev valgt som dirigent.

2. Godkendelse af dagsorden

Det blev konstateret, at forsamlingen var beslutningsdygtig.

Formanden - Morten Hach fra Eschrichtsvej 20 - bemærkede at generalforsamlingen normalt skal holdes i oktober, men at den på grund af travlhed var blevet udskudt. Den var varslet rettidigt. Der var indkommet adskillige forslag fra medlemmerne.

3. Valg af referent

Helge Rørdam Olesen blev valgt som referent.

4. Godkendelse af referat fra sidste generalfor­samling

Der blev spurgt til hvad der var besluttet på sidste års generalforsamling hvad angår byggeri, der er i konflikt med den bevarende lokalplan. Dette emne havde fyldt meget i debatten. Jens Barslund fra Forskønnelsesudvalget svarede at der havde været forsøgt kontakter med kommunen, sådan som aftalt på generalforsamlingen, men at det havde været umuligt at komme igennem med kommunikation til kommunen – ingen vidste hvem der havde med tingene at gøre.

Yderligere debat blev udskudt til senere, og referatet fra generalforsamlingen i 2007 blev godkendt. Det kan læses på http://www.lyset-i-valby.dk/GenForsaml/Referat07.htm

5. Formandens beretning

Formanden Morten Hach aflagde beretning.

Foreningen. Aktivitetsniveauet i foreningen har været ganske lavt i det forløbne år, så Morten var lidt overrasket over de mange fremmødte og de mange forslag til generalforsamlingen. Der har været de sædvanlige aktiviteter med fastelavnsfest, sommerfest og bladudvalgets aktivitet med udgivelse af Lysavisen. Sommerfesten var i år usædvanlig lille. En væsentlig aktivitet næste år og videre frem bliver markering af foreningens 100 års jubilæum den 24. september 2010.

Hushandler mv. Husene står længere til salg end tidligere. Når huse i Lyset bliver sat til salg kontakter ejendomsmæglerne normalt Morten og beder ham medvirke til at udfylde et oplysningsskema. Bl.a. skal mæglerne skal have sikkerhed for at der ikke er gæld til grundejerforeningen. Der har i det forløbne år kun været få sådanne forespørgsler fra ejendomsmæglere. Oplysningsskemaet kan i øvrigt bruges til at gøre opmærksom på problemet, hvis lokalplanen åbenlyst ikke er blevet overholdt.

Der er stadig fuld gang i renoveringsaktiviteterne i Lyset, så kvarteret har i de forløbne år fået et løft. Det er også blevet bemærket af Peter Olesen, der har inkluderet kvarteret i sin bog om 25 yndlingsture. Det er rart med den slags opmærksomhed, og Morten håbede da også på, at vi i fremtiden vil værne om kvarterets særpræg.

Økonomi. Foreningen har en rigtig velpolstret økonomi. Peter Olesens bog er blevet anskaffet til alle medlemmerne, men ellers har det været småt med udgifterne. Det er ikke meningen at foreningen skal puge penge sammen, så Morten så frem til diskussion om hvad vi skal bruge vore penge til.

Morten takkede de aktive i ”Lyset”, og var især glad for hjemmesiden, der er et fantastisk redskab. Han sluttede med at gøre klart, at han ikke vil genopstille som formand, efter nu at have varetaget opgaven i 10 år.

6. Kassereren fremlægger regnskab 2007-2008

Regnskabet blev gennemgået af kassereren, Kurt Henriksen. Regnskabet er tilgængeligt på Lysets web-sider (under overskriften ”Generalforsamling”). Posten "Diverse" på 7.500 kr dækker over at foreningen har anskaffet 115 eksemplarer af Peter Olesens guidebog til uddeling blandt medlemmerne.

Foreningen har 99 betalende medlemmer. Huse, der er opdelt i to, kan godt have to medlemmer.

Regnskabet ser pænt ud. Foreningens formue var pr. 30. september 2008 på 46.249 kr. Hvis man medregner Vejfondens formue på 113.040 kr råder foreningen over 159.289 kr. Vejfonden er en opsparing, der oprindelig blev oprettet m.h.p. at etablere trafikbump o.l. Dens fremtid var sat til diskussion under punktet Forslag.

Regnskabet blev godkendt.

7. Beretning fra udvalg (forskønnelses-, fest-, blad-, trafikudvalg og haveklub)

Forskønnelsesud­valget. Jens Barslund fra Forskønnelsesudvalget fortalte om årets forløb for udvalget. Der var ikke sket så meget i årets løb, fordi udvalget har haft meget svært ved at kommunikere med kommunen – der kommer ikke svar på henvendelser.

Festudvalget. Morten Hach fortalte om udvalget. Festudvalget sørger for at afholde 2 fester årligt. Det er opdelt i et underud­valg for fastelavnsfest og et underudvalg for sommerfest. Det vil være godt med nye aktive, bl.a. nogen med små børn.

Der er en fast dato for foreningens sommerfest: den tredje lørdag i august (det bliver i 2009 lørdag den 15. august). Sommerfesten er en god lejlighed for nytilflyttede til at hilse på andre i Lyset og få udvekslet erfaringer om alle de glæder og genvordigheder, der er forbundet med at have et hus i Lyset. Udvalgets arbejde er ikke særlig arbejdskrævende.

Haveklubben. Ingen beretning.

Blad- og web-udvalget. Helge fra bladudvalget fortalte, at der er kommet de sædvanlige numre af bladet – i forbindelse med fastelavn, sommerfest og generalforsamling. Hvis der kommer nok stof kan der udkomme flere numre.

Redaktionen modtager meget gerne indlæg til Lysavisen og til web-siderne ( www.lyset-i-valby.dk ), f.eks. om håndværker-erfaringer.

Det gav stødet til at der blev spurgt til erfaringer med firmaet Litmark, der for 1-2 år siden havde flere store opgaver i kvarteret. Niels fra Fengersvej 21 fortalte om lidt blandede erfaringer. Hans projekt med nyt tag og facaderenovering var blevet gennemført, men det havde krævet betydelig opfølgning og indgriben fra hans side at få bragt projektet nogenlunde succesfuldt til afslutning. Han ville ikke i dag turde sætte Litmark til noget større projekt.

Trafikudvalget. Udvalget har ikke været aktivt i det forløbne år.

8. Valg til bestyrelse og udvalg

På valg var formanden, suppleant og 1. revisor.

Formanden Morten Hach indledte med at fortælle, at han ikke genopstiller – dels af private grunde, dels fordi han har været formand i 10 år og nu synes at det er på tide med et skifte.

Til ny formand blev valgt Kasper Mejlgaard, der hidtil har været sekretær. Det affødte behov for at få valgt en ny sekretær. Hertil blev Niels Ulrik Friis valgt. Marianne Hagen Jensen blev genvalgt som suppleant. Endelig blev Kristian Liebing valgt til 1. revisor.

Bestyrelsen er således:

Formand: Kasper Mejlgaard, Steenbergsvej
Kasserer: Kurt Henriksen, Fengersvej 23
Sekretær: Niels Ulrik Friis, Fengersvej 21
Suppleant: Marianne Hagen Jensen, Eschrichtsvej 22

Oversigten over medlemmer i de forskellige udvalg blev gennemgået.

Til Fest-udvalgene meldte sig Morten Schnell, Kristian Liebing og Niels Ulrik Friis.

Det blev besluttet at opløse Trafikudvalget, men evt. at oprette andre lignende udvalg, afhængigt af behovene.

Bladudvalget fik tilført nyt blod i form af Morten Hach.

Hvad angår Forskønnelsesudvalget meddelte Jens Barslund, at han trækker sig ud af udvalget. Til gengæld indtrådte Bo Bertelsen.

Sammensætning af bestyrelse og udvalg fremgår af en adresseliste på Internettet, www.lyset-i-valby.dk/Adresser.htm , som også vil blive bragt i Lysavisen.

Udvalgene er åbne, så yderligere medlemmer i udvalgene er meget velkomne. Interesserede kan henvende sig til et af medlemmerne i det udvalg, de gerne vil med i.

9. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse

Forslag 1a: Om udarbejdelse af forslag til til- og ombygninger af husene i ”Lyset”

Stillet af Bo Bertelsen, Eschrichtsvej 23

Begrundelse: Vores huse er ikke på alle måder tidssvarende.. Da husene blev bygget havde f.eks. kun få af beboerne egen bil, folk fyrede i brændeovn og garderobeforholdene var passende. Entreen var inde i lejlighederne og kælderen ikke forbundet med stuen eller resten af huset. Meget er ændret med velstandsstigningen og mange har nu fået bygget garager, vindfang og udestuer til husene. Nogle har gjort det nænsomt, andre har mest tænkt på egne behov. Da vi ikke har retningslinjer for den slags kan ingen klandres for dårlig smag, øjebæer o.lgn. i forbindelse med resultaterne af om‐ og tilbygninger. Jeg mener, at ”Lyset” skal udarbejde forslag til standardløsninger på de nævnte tilbygninger. Jeg forestiller mig at der skal kunne vælges mellem flere løsninger, men at alle løsninger kanoniseres af generalforsamlingen.

Mit forslag går på, at generalforsamlingen nedsætter et udvalg med en lille pose penge til fremskaffelse af forslag til tilbygninger til husene de er i harmoni med husene. Udvalget skal kontakte en række arkitekter der bl.a. skal komme med forslag til garager, udestuer, altaner og vindfang. Arkitekternes forslag samles af udvalget og fremlægges på den kommende generalforsamling, hvor mindst to forslag til garager, to forslag til udestuer, to forslag til altaner og to forslag til vindfang præsenteres og fremlægges til vedtagelse.

Bo Bertelsen, som havde stillet forslaget, forklarede at baggrunden for forslaget var et ønske om at undgå 'øjebæer', der er et resultat af at der mangler klare retningslinjer for hvordan acceptable løsninger ser ud. De ombygninger, han havde i tankerne, var garager/carporte, vindfang, altaner og udestuer.

Der var stor opbakning til ønsket om at undgå at husene i Lyset mister deres særpræg, men bestemt ikke enighed om, at det bedst kan ske ved at få nogle arkitekter til at udarbejde forslag til de nævnte ombygninger/tilbygninger. Lokalplanen stiller under alle omstændigheder nogle krav: bl.a. må carporte og garager ikke bygges foran facadelinjen; tilbygninger må ikke opføres på facader mod vej; udestuer må ikke være over 10 m2. Udgangen på diskussionen blev, at Jens Barslund tilbød at tage nogle fotos af løsninger, der kunne være til inspiration for andre. Sammen med forskønnelsesudvalget vil han så samle et kompendium, der kan publiceres på hjemmesiden.

Forslag 1b: Forslag om udarbejdelse af forslag til klima-bevidste forbedring på husene i ”Lyset”

Stillet af Bo Bertelsen, Eschrichtsvej 23

Begrundelse: Klimaet i Danmark og resten af verden er overbelastet. En af grundene er at vi udleder for meget CO2 i atmosfæren. En stor del deraf kommer fra energiforbruget til opvarmning af huse. Dersom vi kan nedsætte vores energiforbrug sparer vi naturen for CO2-forurening.

Vores huse er bygget dels med dobbeltmurede og dels med helstensmure og med fundamenter af ringe kvalitet og i dobbeltmurene med en masse gennemgående sten og massive hjørner. Mange har fået hulmursisolerede husene, men effekten er ret ringe heraf, da der er et utal af massive kuldebroer i mellem murene og helstensmurene slet ikke kan isoleres. Hvad der vil virke bedst er en udvendig isolering af husene. Jeg forestiller mig at der som husene på Carl Langesvej lægges mindst 100 mm rockwool‐bats uden på husene. Et sådant arbejde vil medføre et drastisk fald i energiforbruget og i varmeregningen. Det kan så yderligere suppleres med isolering af fundamenterne.

Mit forslag går på, at ”Lyset” hyrer et ingeniørfirma eller arkitektfirma til at komme med forslag til nødvendige ændringer i forbindelse med ydermursisolering, at vi får tilbud på arbejdet med at ydermursisolere husene og en plan for hvordan nogle kan gøre det selv. Jeg forestiller mig, at en sådan plan kan realiseres i etaper, således at der kan tages højde for den, når vinduer skal skiftes, når taget skal skiftes, når vinterhaven og vindfanget skal bygges. På den måde kan vi være på forkant med de kommende bygningsmæssige ændringer. Og hjælpe miljøet – og sikkert også vores egen økonomi.

Bo forklarede at han godt var klar over at udvendig isolering af husene er kostbar, og at der næppe var idé i at gøre det, hvis man ikke alligevel skulle skifte tag eller lave lignende større ombygninger. Sigtet med forslaget var at bidrage til bedre isolering af husene i Lyset, og ikke at det nødvendigvis skulle ske ved udvendig isolering – det var blot en mulighed, der burde undersøges nærmere.

Der var ret udbredt skepsis over for løsningen med udvendig isolering af følgende årsager: For at bevare gesimser, udhæng ol. må taget gøres større på alle leder. Hele huset bliver også markant større end nabohusene, så udvendig isolering er som udgangspunkt ikke forenelig med den bevarende lokalplan. Det blev fremført at man først burde høre kommunen, om forslaget fra starten var dødfødt. Løsningen vil også være kostbar.

Diskussionen blev ført videre hen på andre tiltag til isolering, og også til at skaffe CO2-neutral energi. Der var opbakning til en idé om at indsamle eksempler på isoleringsløsninger og præsentere dem på hjemmesiden. Det blev også besluttet at forsøge at igangsætte en erfaringsudveksling om, hvor meget de forskellige huse bruger i varme.

Forslag 2: Forslag om etablering af lys på stien mellem Eschrichtsvej og Carl Langes Vej
Stillet af Jens Barslund, Steenbergsvej

Jens gav to grunde til sit forslag: For det første vil det skabe større tryghed. Han har i efteråret været udsat for chikane, hvor der er blevet sendt forskelligt kasteskyts (æbler, en kasse, en plasticstol) fra stien ind mod hans hus. For det andet er stien så mørk, at man ikke kan se hvad man træder på – og der er stor sandsynlighed for ens sko havner i hundelort.

De tilstedeværende bakkede op om ønsket. Første skridt vil være at høre kommunen om den vil bekoste opstilling og drift. Jens tilbød at kontakte kommunen herom. Foreningen kan evt. godt bidrage økonomisk, men vil ikke være forpligtet til drift og vedligehold. Det skal også besluttes, hvilken type lamper der skal opsættes på stien (medmindre kommunen udelukker valgmuligheder). Et udvalg skal komme med forslag, men selve implementeringen af forslaget skal afvente at grundejerforeningens medlemmer får chance for at tage stilling til det. Lamperne bør sidde ret lavt, så de oplyser stien uden at genere husene langs stien.

Som udløber af diskussionen om forslaget blev det drøftet, hvad man kan gøre ved chikane som den, Jens har oplevet. Der er erfaring for at man kan opnå noget positivt alene ved at Lysets beboere gør sig synlige. Det blev aftalt at lave en telefonliste – i lighed med hvad der blev gjort i maj 2005 – over de beboere, der er med på ideen. Hvis der er optræk til noget, kan man ringe rundt og aftale at komme hen på Steins Plads eller hvor det er aktuelt. Lysets mail-liste bruges til annoncere at man kan blive skrevet på telefonlisten. Listen bliver ikke lagt på hjemmesiden, men sendt eller uddelt til de, der melder sig. Send mail til webredaktionen@lyset-i-valby.dk for at komme på telefonlisten.

Bo Bertelsen gjorde også opmærksom på en anden ting, der virker godt: Han anbefalede, at flere af Lysets beboere melder sig som Natteravne. Der er p.t. 2 fra Lyset med i Valby-afdelingen af Natteravnene, som et par aftener om ugen spadserer rundt i kvarteret. De unge kender og respekterer Natteravnene, som ind imellem også går en runde i Lyset. Hør mere om natteravnene hos Bo (44 44 93 01) eller http://valby.natteravnene.dk/

Forslag 3 om anvendelse af gruspladsen ud mod Steins Plads

Stillet af Birgit Cornett og Nina Sabinsky, Steins Plads 5

Det forslås at Grundejerforeningen nedsætter udvalg til at følge op på forslag, som er fremsendt til Center for Trafik, Københavns Kommune, ang. anvendelse af gruspladsen ud mod Steins Plads

Gruspladsen i hjørnet ud for Steins Plads nr 7-9 henligger ofte som mudderpøl. Birgit og Nina har forsøgt at få afklaret hos kommunen om pladsen er et fortov eller en parkeringsplads, eller noget tredje. Det er – efter noget besvær – blevet opklaret, at kommunen anser pladsen for at være et fortov, men at kommunen ikke vil skride ind over for parkering på pladsen. Under alle omstændigheder egner belægningen sig ikke til den brug, der gøres af pladsen.

Det blev besluttet at nedsætte et 'Steins-Plads-udvalg', der over for kommunen skal følge op på sagen om pladsen, så den ikke blot kommer til at henligge som en mudderpøl. Folkene fra kommunens Center for Trafik er tilsyneladende lydhøre over for vore ønsker.

Det vil være fint hvis der er parkeringsmuligheder, men pladsen bør også kunne benyttes til andet. Der var tale om blomsterkummer og petanque-bane, men det vigtigste er at få sørget for ordentlige afløbsforhold og for en passende belægning.

6 personer har meldt sig til udvalget. Nina og Birgit sørger for at indkalde til møde. Hvis der er andre interesserede kan de henvende sig til Nina og Birgit (se adresselisten i Lysavisen eller på hjemmesiden).

Forslag 4 fra om at nedlæggelse af Vejfonden

Stillet af Kasper Mejlgaard, Steenbergsvej 22
Det forslås at vejfonden nedlægges, subsidiært
ændres formålet således at de opsparede midler kan anvendes til andre formål.

Forskellige af de tilstedeværende fortalte om baggrunden for fonden. Fonden blev oprettet efter en generalforsamling i foreningen i 1994. Det blev dengang besluttet at oprette en Trafik- og Miljøfond, der "skal bruges til at forbedre forholdene i hele kvarteret". Baggrunden var et ønske om bump på Eschrichtsvej, som foreningen planlagde at finansiere. Der blev imidlertid i første omgang lavet bump på Carl Langesvej, finansieret af fonden. En senere generalforsamlingsbeslutning fastlagde, at næste projekt skulle være bump ved Steins Plads. Imidlertid har det ikke været muligt at få kommunen til at acceptere dette.

På denne baggrund var der bred opbakning til forslaget: Fonden er nu nedlagt, og grundejerforeningen – dvs. generalforsamlingen – kan disponere over midlerne.

Forslag 5 om Grundejerforeningens 100 års jubilæum i 2010

Stillet af bestyrelsen
Det forslås at der afsættes en større sum, f.eks. 30.000 kr. til markering af Grundejerforeningen Lyset 100 års jubilæum i 2010, en del af beløbet kunne evt. finansieres af midler i vejfonden. Samtidigt forslås, at der nedsættes et særligt jubilæumsudvalg.

Morten Hach motiverede forslaget. Grundejerforeningen har 100 års jubilæum i 2010, idet den – eller mere præcist dens forløber: Byggeforeningen Lyset – blev grundlagt den 24. september 2010.

Ideen med forslaget var at reservere nogle penge, så der var noget at arbejde med til forberedelse af jubilæet. Samtidig blev det foreslået at nedsætte et jubilæumsudvalg, der kunne stå for forberedelse. Beløbet på 30.000 kr var ikke afgørende, det kunne være mere eller mindre. Det er langt fra sikkert at der skal bruges større beløb inden næste generalforsamling, men Morten fandt det hensigtsmæssigt at der er penge til disposition, hvis behovet viser sig.

Forslaget blev vedtaget, idet der afsættes 30.000 i det kommende års budget. Til næste generalforsamling kan der så ske en regulering efter behov.

Der blev ikke nedsat noget egentligt jubilæumsudvalg på generalforsamlingen, men der vil blive udsendt en opfordring til festudvalgenes medlemmer om at deltage i et jubilæumsudvalg. Andre kan også melde sig. Send mail til jubilaeum@lyset-i-valby.dk for at tilkendegive din interesse.

Kommentar omkring storskrald

Sammen med forslag 2 havde Jens Barslund indsendt en kommentar om storskrald. Problemet er, at storskrald undertiden sættes ud flere uger før afhentningen, så det står og flyder på fortovene.

Morten fortalte, at kommunen undertiden skrider ind over for den type problemer, idet den udsteder påbud om at få affald fjernet inden en kort frist. Morten får som formand for foreningen tilsendt kopier af disse påbud.

Det blev vedtaget at forfatte en seddel, der i grundejerforeningens navn gør folk opmærksom på at de ikke må have affald stående på fortovet. Hvis ikke det bliver fjernet inden for en kort frist, vil kommunen blive underrettet, og affaldet vil blive fjernet på deres regning. Sedlen skal uddeles efter behov. Den bør i øvrigt også advare mod rotter, for der løber jævnligt rotter rundt, og henstillet storskrald øger rottefaren.

På Lysets hjemmeside www.lyset-i-valby.dk findes oplysning om datoer for afhentning af storskrald.

10. Arbejdsopgaver det kommende år

Der fremkom ikke yderligere arbejdsopgaver end de, der allerede var taget op på mødet – bortset fra at det blev understreget, at hjemmesiden kan bruges til at kundgøre information fra udvalgene.

11. Vedtagelse af budget og kontingent

Kurt Henriksen fremlagde et forslag til budget

Der budgetteres med uændrede indtægter. Der er afsat 10.000 kr til investeringer, uden der dog er specifikke planer for anskaffelser. Til Jubilæumsudvalget er afsat 30.000 kr.

Beslutningen om nedlæggelse af Vejfonden gør det nødvendigt at ændre det fremlagte budget.

Det fremlagte budget opererer med indtægter og udgifter for Vejfonden, hvor der i lighed med tidligere år er afsat 50.000 kr til vejbump – en udgift, der nu ikke bliver realiseret.

Til gengæld var der under diskussionen af forslagene fra medlemmer tale om aktiviteter, der godt kan give anledning til nogle udgifter.

Generalforsamlingen besluttede derfor at reservere 50.000 kr til udvalgenes arbejde. Der er ikke forventning om at hele beløbet bruges, men ved at reservere beløbet sikres det, at udvalgenes arbejde ikke sættes i stå af økonomiske årsager.

Beslutningen blev ledsaget af en bemærkning om at beløbet ikke er til implementering af forslag, men til brug i planlægningsfasen.

Det reviderede budget kan ses på Lysets hjemmeside, www.lyset-i-valby.dk, klik på Generalforsamling. Budgettet indebærer at vi fortsætter med uændret kontingent: 200 kr., dog 100 kr. for pensionister. Huse, der er opdelt i to ejerlejligheder, kan have to medlemmer af grundejerforeningen.

I henhold til det vedtagne budget vil foreningens formue svinde fra 159.000 kr til 81.000 kr, hvis alle udgifter realiseres.

12. Eventuelt

Helge Olesen reklamerede for et 'Sparometer', som foreningen har til udlån. Sparometeret kan måle elforbruget på de enkelte el-apparater i husstanden, så man kan få styr på hvor der er besparelser at hente. Helge havde selv gode erfaringer med at få begrænset bl.a. standby forbruget.

Bo Bertelsen supplerede med at berette, at den cirkulationspumpe, der blev installeret da grundejerforeningen fik fjernvarme, forbruger en effekt på 80 Watt. Han anbefalede som en oplagt besparelse at skifte den ud med en moderne cirkulationspumpe, der forbruger 7 Watt. En ny pumpe koster 1500 kr (excl. montering, som er simpel).

 (Referentens kommentar: Hvis cirkulationspumpen kører 8 måneder om året, bliver den årlige udgift til el i henhold til Bos oplysninger nedsat fra 1070 kr til 95 kr. Min egen cirkulationspumpe er nogle få år gammel og kører med en indstilling, hvor den bruger 30 watt. Udskiftning vil nedsætte det årlige forbrug fra 405 kr til 95).

Morten gjorde også opmærksom på foreningen for nylig har anskaffet en ny, kraftig højttryksspuler og en kraftig kompostkværn. Der er adskillige andet til udlån. Se listen på http://www.lyset-i-valby.dk/Foreningens_materiel

 Referent: Helge Rørdam Olesen


Seneste opdatering: 1. januar 2009
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen