Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 30. oktober 2007

1. Valg af dirigent.
2. Vedtagelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
5. Formandens beretning.
6. Kassereren fremlægger regnskab 2006-2007
7. Beretning fra udvalg (fest-, blad-, forskønnelses-, trafikudvalg og haveklub).
8. Valg til bestyrelse og udvalg
9. Vedtagelse af kontingent
10. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse
11. Arbejdsopgaver det kommende år
12. Eventuelt

1. Valg af dirigent

John Bergelin blev valgt som dirigent.

2. Godkendelse af dagsorden

Det blev konstateret, at forsamlingen var indkaldt i tide og at den var beslutningsdygtig.

Formanden  -  Morten Hach fra Eschrichtsvej 20  - bemærkede til dagsordenen at der var indkommet et forslag fra et medlem om anskaffelse af stillads. Derudover havde han modtaget en ansøgning om økonomisk støtte fra Peter Olesen, der er ved at skrive en bog med vandreture i København, heriblandt en i Lyset.

3. Valg af referent

Helge Rørdam Olesen blev valgt som referent.

4. Godkendelse af referat fra sidste generalfor­samling

Referatet blev godkendt.

5. Formandens beretning

Morten Hach aflagde beretning.

Lokalplanen. Desværre er der sket et skred i forhold til overholdelse af den bevarende lokalplan. Der har været nogle eksempler, hvor lokalplanen ikke er blevet fulgt. Der er ikke blot tale om småting, idet der har været eksempler på at skorstenen er forsvundet i forbindelse med et nyt tag, og på at der er bygget et et trappehus på hovedtrappen, hvilket aldeles ikke er i overensstemmelse med lokalplanen.

Forskønnelsesudvalget har henvendt sig til kommunen i en enkelt sag, men kommunen har forholdt sig ret passiv. Lyset's bestyrelse vil nødig optræde i rollen som "politibetjent", men samtidig er den bevarende lokalplan til at gøre kvarteret unikt, og vi bør værne om vore huse.

I Valby Grundejerforenings regi blev der i september afholdt et møde med udveksling af erfaringer om bevarende lokalplaner, fordi nogle af vore nabogrundejerforeninger gerne vil have en bevarende lokalplan. Det var et udmærket møde, men desværre meldte kommunen afbud ganske kort før mødet.

Når huse i Lyset bliver sat til salg kontakter ejendomsmæglerne normalt Morten og beder ham medvirke til at udfylde et oplysningsskema. Bl.a skal mæglerne skal have sikkerhed for at der ikke er gæld til grundejerforeningen. I den forbindelse vil Morten skrive på skemaet, hvis lokalplanen åbenlyst ikke er blevet overholdt. Ejendomsmægleren har pligt til at oplyse køber herom - køber skal vide, at der kan komme nogle konsekvenser.

Siden sidste generalforsamling er der indført en praksis med at nytilflyttede får udleveret en "velkomstpakke", der bl.a. indeholder den historiske pjece om "Lyset" samt lokalplanen. Morten har udleveret en del sådanne velkomstpakker. Også Kurt (Fengersvej 23) og Helge (Fengersvej 19) har et lager af velkomstpakker, som uddeles til nytilflyttede.

Aktiviteter. Hvad angår aktiviteter i foreningen omtalte Morten initiativet for at få bredbånd i forbindelse med fortovsrenoveringen på Carl Langesvej. På trods af nogle ihærdige sjæles arbejde var der dog ikke tilslutning nok til at ideen blev ført ud i livet.

Morten var glad for at sommerfesten havde trukket rigtig mange nye ansigter til.

Endelig takkede han blad- og webudvalget for deres indsats og opfordrede til at man brugte websiderne - bl.a. er der jo mulighed for at give webredaktionen tips om gode og dårlige erfaringer med håndværkere.

Økonomi. Foreningen har en rigtig velpolstret økonomi. Det er relativt småt med udgifter. Der er anskaffet en ny kompostkværn og en ny højttryksspuler til udlån. Der er også genoptrykt et oplag af den historiske pjece.

Huspriser og handler. Priserne på husene har formentlig toppet. Et helt hus handles nu til omkring 5 mio, selvfølgeligt afhængigt af stand.

Fremtiden. En markant dag for foreningen nærmer sig, nemlig 24. september 2010. På denne dato er det 100 år siden at "Byggeforeningen Lyset" blev dannet. Morten efterlyste ideer til aktiviteter og tiltag for at fejre dagen.

Morten takkede de aktive i "Lyset". Han sluttede med at meddele, at når der til næste år er formandsvalg, agter han ikke at genopstille. Andre med lyst til formandsopgaven bedes derfor overveje at stille op.

Efter fremlæggelsen af beretningen blev den godkendt.

6. Kassereren fremlægger regnskab 2006-2007

Regnskabet blev gennemgået af kassereren, Kurt Henriksen. Regnskabet er tilgængeligt på Lysets web-side hjemmeside (under overskriften "Generalforsamling").

Regnskabet ser pænt ud. Foreningens formue var pr. 30. september 2007 på 36.477 kr. Hvis man medregner Vejfondens formue på 112.689 kr råder foreningen over 149.166 kr. Vejfonden er en opsparing m.h.p. at etablere trafikbump o.l., og der er i årets løb overført 5.000 kr. fra foreningen til Vejfonden.

I øvrigt har foreningens udgifter hovedsageligt været til fester, til anskaffelse af højtryksspuler og kompostkværn, samt genoptryk af den historiske pjece.

Foreningen har 102 betalende medlemmer. Huse, der er opdelt i to, kan godt have to medlemmer.

Regnskabet blev godkendt.

7. Beretning fra udvalg (fest-, trafik-, blad-, forskønnelsesudvalg og haveklub).

Sammensætningen af udvalgene fremgår af en adresseliste på Internettet, www.lyset-i-valby.dk, som også vil blive bragt i Lysavisen. De forskellige udvalg er åbne, så yderligere medlemmer er meget velkomne. Interesserede kan henvende sig til et af medlemmer i det udvalg, de gerne vil med i.

Festudvalget. Festudvalget sørger for at afholde 2 fester årligt. Det er opdelt i et underud­valg for fastelavnsfest og et underudvalg for sommerfest.

Der er en fast dato for foreningens sommerfest: den tredje lørdag i august (det bliver i 2008 lørdag den 16. august). Sommerfesten er en god lejlighed for nytilflyttede til at hilse på andre i Lyset og få udvekslet erfaringer om alle de glæder og genvordigheder, der er forbundet med at have et hus i Lyset. Udvalgets arbejde er ikke særlig arbejdskrævende, men det kunne godt bruge nye medlemmer. Kasper Mejlgaard meldte sig.

Trafikudvalget.  John Bergelin fortalte at arbejdet i trafikudvalget har ligget ret stille i det forløbne år. Et muligt problem, der er under opsejling er det ny indkøbscenter i Spinderiet. Det kan måske komme til at give problemer med at ansatte vil vælge at parkere i og omkring Lyset.

Blad- og web-udvalget. Helge fra bladudvalget fortalte at der er kommet de sædvanlige numre af bladet - fastelavn, sommerfest og generealforsamling. Hvis der kommer nok stof kan der komme flere numre.

Redaktionen modtager meget gerne indlæg til Lysavisen og til web-siderne ( www.lyset-i-valby.dk ), f.eks. om håndværker-erfaringer.

Helge nævnte også at den historiske pjece er genoptrykt og at han har et lager - den kan købes for 30 kr.

Forskønnelsesud­valget. Flemming Mørk fra Forskønnelsesudvalget fortalte om udvalgets arbejde.

Udvalget har ikke holdt møder, men udvalgsmedlemmerne har rådgivet adskillige beboere, som påtænkte at gå i gang med et istandsættelsesarbejde. Forskønnelsesudvalget tilskynder til, at man ringer, hvis man planlægger et større renoveringsarbejde som f.eks. udskiftning af vinduer og ikke er helt sikker på, hvordan det forholder sig i forhold til den bevarende lokalplan. Også håndværkere, som har fået til opgave at lave vinduer eller andet, er velkomne til at ringe. De håndværkere, der jævnligt har opgaver i Lyset, kender i det store og hele til lokalplanen og følger den.

Forskønnelsesudvalget har ikke så god kommunikation med kommunen som tidligere, da spørgsmål om lokalplanen sorterede under Stadsarkitekten.

På generalforsamlingen var der nogen debat om, hvorvidt visse byggetilladelser var i overensstemmelse med lokalplanen. Det blev foreslået at Forskønnelsesudvalget skulle tage et møde med den ingeniør, der behandler byggetilladelser i Lyset - der er vistnok altid tale om een person - for at få forholdene på det rene.

Bredbåndsudvalget. Helge fra Fengersvej 19 aflagde beretning. Efter sidste generalforsamling fik vi med kort varsel at vide fra kommunen, at der ville ske fortovsrenovering på Carl Langesvej. Det førte til, at der blev stablet et bredbåndsudvalg på benene. Vi ville benytte os af lejligheden til at få lagt tomme rør til lyslederfiber ned i fortovet. Det ville gøre os klar til i fremtiden at få hurtigt, fiberbaseret bredbånd. Tilslutningen var imidlertid klart for lille til at projektet blev økonomisk bæredygtigt - der blev opnået 31 tilsagn om at bidrage til de nødvendige investeringer, hvor der skulle være 60 i henhold til projektplanen.

Bredbåndsudvalget er derfor nu lagt i mølpose. Hvis der i fremtiden bliver anledning til det (f.eks. i forbindelse med et nyt fortovsrenoveringsprojekt) kan man overveje at genoplive udvalget, men indtil videre må det betragtes som nedlagt.

Haveklubben. Ingen beretning.

 

8. Valg til bestyrelse og udvalg

På valg var kassereren, sekretæren, 2. revisor samt revisorsuppleanten. Alle blev genvalgt:

Kasserer:                 Kurt Henriksen, Fengersvej 23

Sekretær:                 Kasper Mejlgaard, Steenbergsvej 22

2. revisor:                Flemming Mørk,  Fengersvej 3

Revisorsuppleant:     Helge Rørdam Olesen, Fengersvej 19

De forskellige udvalg er åbne, så yderligere medlemmer i udvalgene er meget velkomne. Interesserede kan henvende sig til et af medlemmerne i det udvalg, de gerne vil med i.

Sammensætning af bestyrelse og udvalg fremgår af en adresseliste på Internettet, www.lyset-i-valby.dk/Adresser.htm , som også vil blive bragt i Lysavisen.

9. Vedtagelse af kontingent

Kassereren fremlagde et forslag til budget, hvor der blev budgetteret med at overføre 5.000 kr. til Vejfonden. Eftersom det er ganske usikkert, hvorvidt eller hvornår Vejfondens midler kan bruges efter den oprindelige hensigt, blev det besluttet ikke at budgettere med denne overførsel. Det blev også besluttet at lade renterne af hele foreningens formue tilfalde foreningen.

Det reviderede budget - der også tager hensyn til en beslutning under Indkomne forslag (pkt. 10)  - kan ses på Lysets hjemmeside, www.lyset-i-valby.dk, klik på Generalforsamling. Budgettet indebærer at vi fortsætter med uændret kontingent: 200 kr., dog 100 kr. for pensionister. Huse, der er opdelt i to ejerlejligheder, kan have to medlemmer af grundejerforeningen.

I henhold til det vedtagne budget vil foreningens formue svinde fra 36.000 kr til 27.000 kr, men der er altså stadig er en pæn kassebeholdning.

Hvad angår Vejfonden er der budgetteret med en udgift på 50.000 kr. Trafikudvalget kan disponere over dette beløb uden en ny generalforsamling, for så vidt pengene bruges i overensstemmelse med Vejfondens formål. Det er dog særdeles usikkert om udgiften bliver en realitet.

10. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse

Der var indkommet et forslag fra et medlem om anskaffelse af et rullestillads. Spørgsmålet har også været diskuteret ved tidligere generalforsamlinger. Morten redegjorde for problemer, der betyder, at han ikke kunne gå ind for forslaget. For det første kræver arbejdstilsynet, at hvis man opstiller et stillads på mere end 3 meter i højden skal man have gennemgået et kursus. Det kan vi ikke leve op til. For det andet fylder stilladset ganske meget i nedtaget stand, så det kan være et problem at finde nogen, der vil lægge plads til det. Der var enighed om, at forslaget var dødfødt

Morten fortalte - som et forslag fra bestyrelsen - at foreningen har fået en henvendelse fra Peter Olesen, som er ved at skrive en bog med forslag til vandreture i København. Bogen vil bl.a. omhandle Lyset, og Peter Olesen spurgte om muligheden for økonomisk støtte til udgivelsen.

Der var tilslutning til at bruge ca. 10.000 kr, men også et ønske om at få ca.100 bøger, så foreningens medlemmer kunne få et eksemplar hver. Boghandlerprisen vil blive ca. 100 kr. Helge og Morten fik bemyndigelse til at gå videre med sagen.

Der blev nævnt et forslag, som ikke kunne tages op nu, men på en senere generalforsamling: At det bliver besluttet at Vejfondens midler vil kunne bruges til andre formål end vejbump o.l.

11. Arbejdsopgaver det kommende år

John Bergelin sagde på vegne af Trafikudvalget, at udvalget til næste generalforsamling vil komme med et oplæg, hvordan Vejfondens midler kan benyttes.

Foreningen har 100 års jubilæum den 24. september 2010. Der blev opfordret til at man gjorde sig nogle overvejelser om forberedelserne - hvis der melder sig nogle interesserede kan der nedsættes et udvalg.

Der var en hel del diskussion om hvordan vi bedst muligt kan sikre, at lokalplanen bliver overholdt. For det første bør vi indbyrdes, grundejerne imellem, gøre hinanden opmærksom på, når noget er galt.

For det andet savner vi et bedre samspil med kommunen. Der kan dels være et problem med, at enkelte byggetilladelser kan være givet uden behørig hensyntagen til lokalplanen. Men et større problem er, at der undertiden bygges uden at der spørges om tilladelse og uden at lokalplanen følges.

Forskønnelsesudvalget blev opfordret til at tage kontakt med kommunen. Der var både forslag om at gøre det ved at holde møde med kommunen og drøfte nogle konkrete eksempler på problemer, og om at skrive et brev til forvaltningen og bede den tage problemet med overholdelse af lokalplanen seriøst.

Hvis lokalplanen ikke overholdes, kan man ved salg af sin bolig regne med at der kommer en påtegning på oplysningsskemaet til ejendomsmægleren, så køber er bekendt med at der er et problem.

Der var et forslag om at forskønnelsesudvalget laver fotodokumentation af alle ejendomme, så man har et fast udgangspunkt i fremtiden.

 

12. Eventuelt

Der blev drøftet erfaringer med håndværkere, bl.a. firmaet Litmark, der for nylig har haft flere store opgaver i kvarteret. Essensen af erfaringerne vil formentlig blive lagt ud på Lysets hjemmeside; imidlertid er der nogle udestående sager, som betyder, at det endnu er for tidligt give en ordentligt underbygget vurdering af tilfredsheden med firmaets arbejde.

Der blev drøftet parkeringsproblemer. Bl.a. kom det frem, at adskillige bilister i Lyset har fået en hilsen fra Parkering København for at holde med hjulene på fortovet.

Der blev drøftet problemer med affaldshentning af forskellig art. En beboer havde hen over sommeren oplevet at affaldsholderen 4-5 gange ikke blev tømt.

Med haveaffald er det et problem, at antallet af afhentninger er skåret ned, så årets første afhentning sker omkring 1. maj.

Det blev oplyst at rensning af kloakker på Eschrichtsvej tidligere skete to gange årligt, men nu var skåret kraftigt ned - hvilket kan medfører oversvømmelser. Endelig kommer fejevognen på Eschricthsvej ikke mere.

Det blev anbefalet at bruge en elektronisk formular, der findes på nettet (http://www.miljoe.kk.dk/privat/kontakt ). Her kan man bl.a. klage over manglende tømning, at beholderen ikke bliver stillet på plads mv. Linket findes også på Lysets webside under Links

 Referent: Helge Rørdam Olesen


Seneste opdatering: 1. december 2007
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen