Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 24. oktober 2006

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
4. Formandens beretning.
5. Kassereren fremlægger regnskab 2005-2006
6. Beretning fra udvalg (fest-, blad-, forskønnelses-, trafikudvalg og haveklub). Herunder også: Orientering om bredbånd.
7. Valg til bestyrelse og udvalg
8. Arbejdsopgaver det kommende år.
9. Vedtagelse af kontingent
10. Forslag fra medlemmerne/bestyrelsen
11. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

John Bergelin blev valgt som dirigent. Referent blev Helge Rørdam Olesen.   

 2. Godkendelse af dagsorden

Det blev konstateret, at forsamlingen var indkaldt i tide og at den var beslutningsdygtig. Den udsendte dagsorden blev godkendt.

 3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Referatet blev godkendt.

 4. Formandens beretning

Formanden  -  Morten Hach fra Eschrichtsvej 20  -  aflagde beretning.

Foreningens fester - fastelavnsfest og sommerfest - har været afholdt med succes. Til fastelavnsfesten var der god tilslutning, mens der ikke deltog specielt mange i sommerfesten. Til gengæld blev det til en meget hyggelig fest.

Morten takkede blad- og webudvalget for deres indsats og nævnte, at websiderne er et overflødighedshorn af nyttige oplysninger og links, hvis man skal i gang med reparation eller istandsættelse af sit hus.

Foreningen har ikke været specielt aktiv i det forløbne år. I øjeblikket er der ikke nogen umiddelbare trusler udefra  - sådan som det var tilfældet for nogle år siden, da der var tale om at udvide jernbanelinjen.

Priserne på husene ser ud til at have toppet.  5-6 millioner for et hus er nok ved at være grænsen for, hvad man vil give for et hus i Valby.

Der er en hel del byggeaktivitet. Det er udmærket, at husene bliver forbedret, men det kan give nogen gener. Morten har fået adskillige mails om generende støj. F.eks. har der været problemer med sandblæsning i aftentimerne. Morten opfordrede til at man tager hensyn til hinanden, bl.a. ved at varsko om støjende håndværkere.

Det problem, der gjorde sig gældende sidste forår med hashmarked på Steins Plads, er tilsyneladende slet ikke aktuelt mere.

Morten gjorde opmærksom på, at en vigtig dato i foreningen så småt er ved at nærme sig: 24. september 2010 fylder foreningen 100 år!

Morten nævnte, at han selv havde haft indbrud. Heldigvis var der nogen, der opdagede tyven. Da Morten kom hjem, havde der været både politi og glarmester, som havde sørget for at sikre et opbrudt vindue. Morten opfordrede til at sikre sig på forskellig vis, bl.a. ved at udskifte gamle Rukolåse til ny, mere sikre låse. Det er almindeligt kendt, at gamle Rukolåse kan brydes op med simple midler.

Der fulgte lidt diskussion efter formandens beretning. De tilstedeværende udvekslede erfaringer om indbrud. Næsten alle, der har boet i husene i en længere årrække, har på et eller andet tidspunkt oplevet indbrud - men for manges vedkommende ligger det 10 år eller mere tilbage.

Enkelte har haft indbrud i år; der blev advaret om at det er ganske let at bryde ind ad en havedør med fløjdøre, hvis den ikke er sikret. Der blev nævnt råd om indbrud - f.eks. at man kan sætte en metalskinne på vinduerne for at undgå, at tyve med en skruetrækker eller stemmejern brækker hasper, og at man kan have nokker i dørene for at undgå, at dørene kan åbnes ved at save hængslerne igennem (på www.stopindbrud.dk er der vist nogle løsninger).

Det blev fremhævet, at det flere gange er sket, at årvågne naboer har set noget mistænkeligt og har tilkaldt politiet, og at tyve derved er blevet pågrebet. Så der blev opfordret til at man har øjnene åbne!

 5. Fremlæggelse af regnskab 2005-2006

Regnskabet blev gennemgået af kassereren, Kurt Henriksen. Regnskabet er tilgængeligt på Lysets web-side hjemmeside (under overskriften ”Generalforsamling”).

Regnskabet ser pænt ud. Foreningens formue var pr. 30. september 2006 på 143.273 kr., inklusive Vejfondens formue på 106.649 kr. Vejfonden er en opsparing m.h.p. at etablere trafikbump o.l., og der er i årets løb overført 5.000 kr. fra foreningen til Vejfonden.

I øvrigt har foreningens udgifter hovedsageligt været til fester, samt til anskaffelse af et nyt festtelt.

Foreningen har 94 betalende medlemmer. Huse, der er opdelt i to, kan godt have to medlemmer.

Regnskabet er tilgængeligt på Lysets web-side. Regnskabet blev godkendt.

 6. Beretning fra udvalg (fest-, blad-, forskønnelses-, trafikudvalg og haveklub). Herunder også: Orientering om bredbånd

Sammensætningen af udvalgene fremgår af en adresseliste på Internettet, www.lyset-i-valby.dk, som også vil blive bragt i Lysavisen. De forskellige udvalg er åbne, så yderligere medlemmer er meget velkomne. Interesserede kan henvende sig til et af medlemmer i det udvalg, de gerne vil med i.

Trafikudvalget.  John Bergelin fortalte om trafikudvalget. Arbejdet i udvalget har ligget stille, efter at vi sidste år fik afslag fra kommunen på vores ønske om at lave bump på Eschrichtsvej. Der er ikke på kort sigt udsigt til at kommunens holdning vil ændre sig, men måske på lidt længere.

Pengene i Vejfonden henstår fortsat. Vejfonden er oprettet som en opsparing m.h.p. at etablere trafikbump o.l. Dens oprindelige navn er ”Trafik- og Miljøfonden”.

I øvrigt har foreningen har et stående tilbud til beboere ved bumpene om at finansiere blomsterkasser, der hindrer biler i at smutte op på fortovet, når de passerer bumpene. 

Haveklubben. Haveklubben har ikke været aktiv i det forløbne år, men hvis der er nogen, der har lyst til at være med til at sætte gang i noget, så kontakt Arne Stjernholm Madsen. Da haveklubben var aktiv for nogle år siden, arrangerede den havevandringer i forskellige haver.

Forskønnelsesudvalget. Flemming Mørk fra Forskønnelsesudvalget fortalte om udvalgets arbejde. Der har i årets løb været 7-8 opringninger fra beboere, som påtænkte at gå i gang med et istandsættelsesarbejde. Det er fint at de ringer, før de går i gang, for de fleste af dem havde planer om at gøre noget, som de ikke må i henhold til lokalplanen. Det er værd at efterleve lokalplanen, for hvis man ikke gør det, kan man risikere at kommunen skrider ind og forlanger at få forholdene bragt i orden - og man kan få dagbøder, indtil det er sket.

Så Forskønnelsesudvalget tilskynder fortsat til, at man ringer, hvis man planlægger et større renoveringsarbejde som f.eks. udskiftning af vinduer og ikke er helt sikker på, hvordan det forholder sig i forhold til den bevarende lokalplan. Også håndværkere, som har fået til opgave at lave vinduer eller andet, er velkomne til at ringe.

Forskønnelsesudvalget oplever problemer med nogle af de firmaer, der køber huse op og sætter dem i stand, idet de har deres egne ideer om den bevarende lokalplan skal fortolkes. Bl.a. har der været problemer med at et buet vindue på 2. sal. er blevet skiftet til noget, der absolut ikke lever op til lokalplanen. Forskønnelsesudvalget vil nok kigge mere på problemet med sådanne firmaer i de kommende måneder. Men ellers er Forskønnelsesudvalget godt tilfreds, for de ting der bliver lavet er som oftest i lokalplanens ånd. Der kommer flere og flere stakitter af den rigtige slags.

Festudvalget. Festudvalget sørger for at afholde 2 fester årligt. Det er opdelt i et underudvalg for fastelavnsfest og et underudvalg for sommerfest.

Der er en fast dato for foreningens sommerfest: den tredje lørdag i august (bliver i 2007 lørdag den 18. august). Udvalgets arbejde er ikke særlig arbejdskrævende, men det kunne godt bruge nye medlemmer - bl.a. forældre til mindre børn til at arrangere lege for børnene til sommerfesten. Sommerfesten er i øvrigt en god lejlighed for nytilflyttede til at hilse på andre i Lyset og få udvekslet erfaringer om alle de glæder og genvordigheder, der er forbundet med at have et hus i Lyset.

Blad- og web-udvalget . Der var ikke meget at føje til det, som formanden nævnte i sin beretning.
Redaktionen modtager meget gerne indlæg til Lysavisen og til web-siderne ( www.lyset-i-valby.dk ), f.eks. om håndværker-erfaringer.

Alle der har mulighed for at modtage email bør sende deres email adresse til webmasteren (helge.olesen@email.dk).

Bredbånd. For nogle år siden blev det på Lysets generalforsamling besluttet at følge med i mulighederne for at få etableret billigt bredbånd til Lysets beboere.

Helge Rørdam Olesen har siden fulgt med i udviklingen af ValbyNet. ValbyNet blev oprettet for at levere billigt, beboerorganiseret bredbånd til Valbys borgere. I praksis er det sket ved at gå sammen med en tilsvarede forening - ParkNet på Nørrebro - som står for at etablere og levere bredbånd. I år er netværket i Valby blevet en realitet, så der nu er ca. 1000 tilsluttede husstande i Valby (se www.parknet.dk , menupunktet Valby).

Bredbånd drejer sig ikke alene om Internet, men også om telefon og TV til meget billige priser. Priserne er 50 kr/måned for en meget hurtig Internet forbindelse på 10-30 Mbit og 30 kr/måned for telefonabonnement. Der er også billigt TV - 135 kr/måned for en stor pakke. Bredbåndet er baseret på lysleder-fiber - ikke på telefonnettet, sådan som ADSL.

Der er altså penge at spare ved de løbende udgifter, men det vil kræve en stor investering for den enkelte grundejer, hvis vi skal tilslutte os Parknet. Beløbet vil ligge omkring 20.000 kr, afhængigt af forudsætningerne. Her spiller det en stor rolle, hvor mange der vælger at tilslutte sig.

Man må nok se bredbåndsprojektet som en langsigtet investering, der vil betale sig over en tidshorisont på 5, 10 eller 15 år. Den type bredbånd, der er tale om, vil give en fremtidssikker installation.

Udgiften til gravearbejde vejer tungt i budgettet. Kommunen har en plan for fortovsrenoveringer. Inden for de næste år kan vi forvente at få renoveret de fortove i Lyset, der ikke blev renoveret sidste år. Carl Langesvej står først for tur, men om det bliver i 2007 eller 2008 er endnu uvist. Det vil i den forbindelse være muligt at slippe billigere om ved graveudgiften til at etablere bredbånd i Lyset. Der er den mulighed, at vi samtidig med fortovsrenovering får gravet tomme rør til fiber ned, så vi er klar til at få bredbånd på Carl Langesvej uden yderligere gravearbejde.

Helge havde til orientering indhentet et tilbud på hvad sådan en tomrørs-installation vil koste. Det beløber sig til knap 100.000 kr excl. moms for Carl Langesvej (de to sider af vejen, med tilslutning forberedt ved 36 huse). Man kan forestille sig at få etableret en tomrørs-installation, og derpå afvente yderligere fortovsrenoveringer før nettet etableres.

Claus Cancel fra Steenbergsvej (og it-skribent i Politiken) supplerede med oplysninger om aktuel status for bredbånd, og om fordele ved at gå over til en fiberløsning. Vi ligger i et område, hvor der er god dækning med ADSL-udbydere, som ihærdigt konkurrerer på pris og hastighed. ADSL leveres via de gammeldags kobberkabler, men man kan nu godt opnå meget høje hastigheder via kobberet. Ikke desto mindre vil Claus gå ind for en fiberløsning, fordi den er mere fremtidssikker. Fiberen er i princippet 1 million gange hurtigere end den hurtigste ADSL-linje. I fremtiden vil der komme ny TV-teknik (HDTV), og til den tid vil man hverken kunne klare sig med de luftbårne signaler eller med de nuværende kobberkabler.

Hans synspunkt var, at hvis der sker en fortovsrenovering, og hvis man kan få fiber for en billig penge, så ville han anbefale det. Men behovet for hurtigere forbindelser er ikke stort lige nu - det kommer først for alvor om 7-8 år.

Der blev spurgt til, om fiberløsningen forudsætter, at alle tilslutter sig. Det gør det ikke, men en del af udgifterne er faste (bl.a. graveudgifterne), mens andre varierer i forhold til antallet af tilsluttede. Helge har et regneark med omtrentlige priser, hvor man kan se, hvordan priserne varierer med forudsætningerne. Iøvrigt bygger projektet på, at der gøres klar til tilslutning ved samtlige huse, sådan at man ikke skal grave i fortovet, hvis en husstand tilmelder sig senere.

Der blev spurgt til ejerskabet for netværket. Helge svarede, at netværket i Lyset vil blive vores eget. Søren fra Steins Plads så det som en meget vigtig ting, at vi således er uafhængige af monopoler, og kan skifte udbyder, hvis vi ønsker det.

Hvis et netværk i Lyset bliver en realitet, er grundejerforeningen næppe den rigtige ramme rent foreningsmæssigt. Der vil formentlig skulle oprettes en antenneforening eller lignende.

Udgangen på diskussionen blev, at der arbejdes videre med ideen. I det øjeblik der kommer en fortovsrenovering, så skal vi være klar til at beslutte om vi vil satse på at få gravet kabler ned eller ej.

(Se punktet: Valg til bestyrelse og udvalg)

 7. Valg til bestyrelse og udvalg

På valg var formand, suppleant og 1. revisor.

Morten Hach, Eschrichtsvej 20, blev genvalgt som formand. En ny suppleant blev indvalgt, nemlig Marianne Hagen Jensen, Eschrichtsvej 22. Tove Gert Larsen, Steenbergsvej 32, blev genvalgt som 1. revisor.

Der blev nedsat et Bredbåndsudvalg, i første omgang bestående af Helge Rørdam Olesen, Claus Cancel og Kurt Henriksen.

Der blev efterlyst medlemmer til Festudvalget. Helge ville prøve at spørge nogle af de nytilflyttede
beboere, der deltog i sommerfesten.

De forskellige udvalg er åbne, så yderligere medlemmer er meget velkomne. Interesserede kan henvende sig til et af medlemmerne i det udvalg, de gerne vil med i.

Sammensætning af bestyrelse og udvalg fremgår af en adresseliste på Internettet, www.lyset-i-valby.dk/Adresser.htm, som også vil blive bragt i Lysavisen.

8. Arbejdsopgaver det kommende år

Der er ikke de store ting på tapetet. Hvis der skulle vise sig ydre trusler, vil bestyrelsen reagere på dem.

Bestyrelsen vil være lydhør over for forslag om udstyr, som med rimelighed kan anskaffes til foreningen.

Carsten fra Steins Plads 13 nævnte, at han har en skabelon liggende til det buede vindue på 2. sal. Den er ikke særlig solid, så han foreslog, at der blev lavet en mere solid udgave til udlån. Forsamlingen bifaldt forslaget. (Referentens kommentar: Det har senere vist sig, at man nu til dags ikke har brug for en skabelon,  men for en tegning, der kan printes i størrelsen 1:1. Der er nu lagt en sådan tegning på Lysets websider).

 9. Vedtagelse af kontingent + kommende års budget

Det fremlagte budget blev vedtaget. Budgettet kan ses på Lysets hjemmeside, www.lyset-i-valby.dk, klik på Generalforsamling.  Det indebærer at vi fortsætter med uændret kontingent: 200 kr., dog 100 kr. for pensionister. Huse, der er opdelt i to ejerlejligheder, kan have to medlemmer af grundejerforeningen.

I budgettet er der afsat 15.000 kr til investeringer. Det dækker over, at der budgetteres med at overføre 5.000 kr. til Vejfonden, samt at der indkøbes en ny kompostkværn og en ny højttryksspuler. Vi har både kompostkværn og højttryksspuler, men de er gået i stykker. Tanken er at få noget holdbart kvalitetsudstyr.

I henhold til budgettet vil foreningens formue svinde fra 36.000 kr til 24.000 kr, men der er altså stadig er en pæn kassebeholdning.

Hvad angår Vejfonden er der budgetteret med en udgift på 50.000 kr. Trafikudvalget kan disponere over dette beløb uden en ny generalforsamling, for så vidt pengene bruges i overensstemmelse med Vejfondens formål. Det er dog særdeles usikkert om udgiften bliver en realitet.

 10. Indkomne forslag fra medlemmerne

Sven Jacobsen fra Carl Langesvej 24 havde indgivet et forslag om at bestyrelsen skal sørge for, at nye beboere i Lyset modtager en velkomstpakke, bestående af:

Forslaget bundede i et ønske om at motivere nye medlemmer ikke blot at overholde lokalplanen, men også til at forstå, holde af og værne om Lysets værdifulde miljø. Forslaget var fremsat på baggrund af diverse uheldige erfaringer.

Forslaget blev godt modtaget, men der er det praktiske problem ved at gennemføre det, at ingen automatik sørger for at grundejerforeningen får besked om tilflyttere.

Der blev derfor skitseret følgende praktiske udførelse af forslaget: Bestyrelsen sørger for at lave en kort velkomstskrivelse. Der laves et antal velkomstpakker, som fordeles hos grundejerforeningens bestyrelsesmedlemmer. Når beboere i Lyset bliver opmærksom på, at der er kommet nytilflytter, skal man opfordre ham/hende til at henvende sig til et bestyrelsesmedlem for at få velkomstpakken.

11. Eventuelt

Helge Rørdam Olesen fortalte om et Home Party, som Grøn Valby havde arrangeret i Lyset i starten af oktober. Der var fremmødt 7-8 deltagere, og arrangementet havde været ganske givtigt med mange nyttige oplysninger.

Grøn Valby tilbyder, at man kan låne en Sparekuffert med et udvalg af elsparepærer, en elmåler mv.

Eksempelvis havde Helge ved hjemlån af elmåleren fundet ud af, at han på årsbasis kunne spare ca. 500 af 900 kr, der gik til standby-forbrug for radio, TV, video, computere mv. - blot ved at købe nogle fornuftige strømskinner med slukknap. Grøn Valby tilbyder også at man kan låne en temperaturmåler, udformet som en laser-pistol. Man kan eksempelvis sidde i sin stue og ’skyde’ mod hen mod stuens vægge, hvorved man får temperaturen angivet meget præcist i hvert punkt på væggene  - og derved får et billede af væggenes isoleringsevne.

Helge vil skrive en artikel i Lysavisen om Grøn Valbys tilbud.

Jørn Daugaard Pedersen fra Carl Langesvej 14 fortalte om Landbrugslauget, som er et forbrugerejet, økologisk andelsselskab, der ejer gården Brinkholm syd for Køge. Brinkholm leverer abonnementskasser i Storkøbenhavn med årstidens frugt og grønt mv. Han opfordrede til at man blev andelshaver. Der er et meget nærliggende, lokalt depot - nemlig på Carl Langesvej 14. Flere oplysninger findes på http://www.landbrugslauget.dk (der er også link hertil fra Lysets hjemmeside via overskriften ’Links’).

 Referent: Helge Rørdam Olesen


Seneste opdatering: 14. januar 2007
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen