Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 3. oktober 2005.

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
4. Formandens beretning.
5. Fremlæggelse af regnskab 2004-2005
6. Beretning fra udvalg (fest-, blad-, forskønnelses-, trafikudvalg og haveklub).
7. Valg til bestyrelse og udvalg
8. Arbejdsopgaver det kommende år.
9. Vedtagelse af kontingent + kommende års budget
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

Arne Stjernholm Madsen blev valgt som dirigent. Referent blev Helge Rørdam Olesen. 

 2. Godkendelse af dagsorden

Det blev konstateret, at forsamlingen var indkaldt i tide og at den var beslutningsdygtig. Den udsendte dagsorden blev godkendt.

 3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Referatet blev godkendt.

 4. Formandens beretning

Formanden  -  Morten Hach fra Eschrichtsvej 20  -  aflagde beretning.

I april/maj måned havde nogle problemer med nogle unge, der holdt til på Steins Plads, antaget et uacceptabelt omfang. Der blev holdt et møde på pladsen med god tilslutning. Nu er der tilsyneladende ikke mere problemer. Hvis der skulle opstå nogen, kan man kontakte Jesper Klitaa fra Nærpolitiet, telefon 36 30 14 48, lokal 3558.

Kommunen har givet afslag på at grundejerforeningen kan etablere bump omkring Steins Plads.

Huspriserne stiger stadig. Hvis man ønsker at købe et helt hus i Lyset, skal man regne med at give omkring 4 mio. Flere huse har været udbudt til salg, opdelt i to enheder. For totalt istandsatte lejligheder er der forlangt priser på op til 3,6 mio. kr. for 1. og 2. sal.

Hvad angår istandsættelse af husene er der stadig livlig aktivitet med renovering af facader og tag. Lokalplanen skal overholdes, men der har været enkelte svipsere, bl.a. hvor der er kommet ekstra vinduer og døre. Morten opfordrede til at man er opmærksom på lokalplanen. Hvis man er i tvivl om, hvad man kan gøre, så spørg i første omgang Forskønnelsesudvalget (se adresselisten) - men det er kommunen, der bestemmer. Hvis man ikke overholder lokalplanen, risikerer man at få problemer med kommunen, der efterfølgende kan komme og kræve forholdene bragt i orden.

Vi har fået ny fortov og vejbelægning på Eschrichtsvej og Steenbergsvej, men ikke på de øvrige veje.

Vi havde en brevveksling med Banedanmark, da de i vinter skulle etablere ny køreledningsmaster. Vores bekymring var, at arbejdet skulle give skader med revner i nogle af de nærliggende huse. Det lykkedes at få Banedanmark til at gennemføre en bygningsregistrering af tre huse på Carl Langesvej: nr. 2, 18 og 26. Så vidt vides har ingen huse på Carl Langesvej lidt overlast.

Valby Grundejerforening eksisterer ikke mere, men vi er nu medlem af Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København. De har sekretariat, hvor bestyrelsen kan søge juridisk assistance.

Kommunen har været ude med følere om vi ikke vil overtage vejene, men vi takker pænt nej.

Pengekassen i foreningen bugner, så der er plads til initiativer. Af større investeringer er der foretaget en enkelt i det forløbne år: Der er indkøbt et nyt festtelt, der er mere solidt end det forrige.

Allermest aktive er webudvalget. Det er deres fortjeneste, at vi har en velfungerende og opdateret hjemmeside.

 5. Fremlæggelse af regnskab 2004-2005

Regnskabet blev gennemgået af kassereren, Kurt Henriksen. Regnskabet er tilgængeligt på Lysets web-side hjemmeside (under overskriften ”Generalforsamling”).

Regnskabet ser pænt ud. Foreningens formue var pr. 30. september 2005 på 129.425 kr., inklusive Vejfondens formue på 100.499 kr. Vejfonden er en opsparing m.h.p. at etablere trafikbump o.l., og der er i årets løb overført 5.000 kr. fra foreningen til Vejfonden.

I øvrigt har foreningens udgifter hovedsageligt været til fester, samt til anskaffelse af et nyt festtelt.

Foreningen har 98 betalende medlemmer. Huse, der er opdelt i to, kan godt have to medlemmer.

Regnskabet er tilgængeligt på Lysets web-side. Regnskabet blev godkendt.

 6. Beretning fra udvalg (fest-, blad-, forskønnelses-, trafikudvalg og haveklub).

Sammensætningen af udvalgene fremgår af en adresseliste på Internettet, www.lyset-i-valby.dk, som også vil blive bragt i Lysavisen. De forskellige udvalg er åbne, så yderligere medlemmer er meget velkomne. Interesserede kan henvende sig til et af medlemmer i det udvalg, de gerne vil med i.

Festudvalget. Helge Rørdam Olesen og Arne Stjernholm Madsen gav beretning for festudvalget. Festudvalget er opdelt i et underudvalg for fastelavnsfest og et underudvalg for sommerfest. Som sædvanlig er der blevet afholdt en fastelavnsfest og en sommerfest, begge dele med god tilslutning. Især sommerfesten er en god lejlighed for nytilflyttede til at hilse på andre i Lyset og få udvekslet erfaringer om alle de glæder og genvordigheder, der er forbundet med at have et hus i Lyset. Der er en fast dato for foreningens sommerfest: den tredje lørdag i august (bliver i 2006 lørdag den 19. august)

Blad- og web-udvalget. Helge gav også beretning på vegne af blad- og web-udvalget. Bladet er kommet i januar, april, maj, august og september. Det er lidt flere numre end sædvanligt, fordi der var noget ekstra aktivitet omkring 1. maj i anledning af problemerne på Steins Plads. Desuden er Lysets web-sider (www.lyset-i-valby.dk) blevet vedligeholdt. Redaktionen modtager meget gerne indlæg til Lysavisen og til web-siderne, f.eks. om håndværker-erfaringer. Helge er p.t. ved at indsamle erfaringer om, hvad vi kan gøre for at få mere tørre kældre. Han har fået noget feedback, og det vil udmønte sig i en artikel i bladet samt på websiderne.

Alle der har mulighed for at modtage email bør sende deres email adresse til webmasteren (helge.olesen@email.dk). Der er p.t. ca. 70 e-mail adresser på listen, men nogle er ikke længere gyldige. Således er det noget over halvdelen af medlemmerne, der modtager information på elektronisk form.

Forskønnelsesudvalget. Jens Barslund fra Forskønnelsesudvalget fortalte om udvalgets arbejde. Han havde indtryk af, at nogle ting var begyndt at skride lidt i forhold til lokalplanen. Bl.a. sker det, at husejere ændrer forhavens karakter uden at tage hensyn til lokalplanens bestemmelser om stakitter.

Forskønnelsesudvalget tilskynder til, at man ringer, hvis man planlægger et større renoveringsarbejde som f.eks. udskiftning af vinduer og ikke er helt sikker på, hvordan det forholder sig i forhold til den bevarende lokalplan. Også håndværkere, som har fået til opgave at lave vinduer eller andet, er velkomne til at ringe.

Der var en del diskussion og erfaringsudveksling om vinduer.

Koblede vinduer er en god løsning, men de er meget dyre i forhold til termoruder.

Hvis man bestiller vinduer, er det ikke givet, at firmaet af sig selv laver vinduerne med de rigtige proportioner, hvad angår opdeling i de enkelte vinduespartier og hvad angår bredde af rammer og sprosser.

Det er i øvrigt vigtigt at være klar over, at vinduerne oprindeligt er lavet i hånden efter mål til de enkelte vinduesåbninger. Derfor er der næppe to vinduer med samme mål i et hus - man er nødt til at måle alle vinduer op, hvis man skal have skiftet dem.

Lokalplanen indeholder skitser af vinduerne. Lokalplanen ligger på Lysets hjemmeside www.lyset-i-valby.dk.

Det blev diskuteret, om der kan gøres mere for at sikre, at nye husejere får lokalplanen. Sælgeren af et hus eller ejendomsmægleren bør sørge for at køberen får lokalplanen, men det sker tilsyneladende ikke altid. Grundejerforeningens formand får ikke systematisk besked om hussalg, fordi der ikke er tvungent medlemsskab af grundejerforeningen.

I forbindelse med beretningen fra Forskønnelsesudvalget blev der også diskuteret problemer med, at nogle grundejere i ugevis lader haveaffald eller storskrald stå på fortovet. Morten oplyste, at kommunen er opmærksom på den type problemer, og jævnligt udsteder påbud om at få affald fjernet inden en kort frist. Morten får som formand for foreningen tilsendt kopier af disse påbud.

Trafikudvalget.  John Bergelin og Henning Kongsgaard har udarbejdet et stort materiale med fotos, tegninger og argumenter for at få tilladelse til at lave bump på Eschrichtsvej. Kommunen har imidlertid givet afslag. At der nu gives afslag stemmer dårligt overens med, at der tidligere er givet tilladelse til chikaner på vejene i Valby Vænge, men kommunens praksis har åbenbart ændret sig.

Pengene i Vejfonden henstår fortsat. Vejfonden er oprettet som en opsparing m.h.p. at etablere trafikbump o.l. Dens oprindelige navn er ”Trafik- og Miljøfonden”.

Gangstierne fra Steins Plads til Steenbergsvej og videre til Carl Langesvej blev diskuteret. Belægningen er i ret dårlig stand. Det er også et problem - bl.a. for trygheden - at stierne henligger i mørke. Helge Olesen har hos Vej og Park (33 66 35 00, Kurt Michelsen) fået oplyst, at vedligehold af asfaltbelægningen påhviler kommunen. Det blev henstillet at trafikudvalget som en ny arbejdsopgave tager spørgsmålet om stien op. Især bør der gøres noget ved belysningen. Der kan også tænkes forbedringer på Steins Plads, hvad angår belysning. Eventuelt kan der også gøres noget ved læskuret, der nu mest bliver brugt som klatrestativ. Det er kommunen, der står for legepladsen, så grundejerforeningen kan ikke selv iværksætte ændringer, men kan godt gå i dialog med kommunen om forslag. Et gammelt forslag, der kan tages frem, er etablering af en petanque-bane på et hjørne af pladsen.

Der blev således lagt op til, at Trafikudvalget ændrer karakter til at beskæftige sig med udformning af de fysiske forhold i Lyset.

I øvrigt har foreningen har et stående tilbud til beboere ved bumpene om at finansiere blomsterkasser, der hindrer biler i at smutte op på fortovet, når de passerer bumpene. 

Haveklubben. Haveklubben har ikke været aktiv i det forløbne år, men hvis der er nogen, der har lyst til at være med til at sætte gang i noget, så kontakt Arne Stjernholm Madsen. Da haveklubben var aktiv for nogle år siden, arrangerede den havevandringer i forskellige haver.

 7. Valg til bestyrelse og udvalg

På valg var kasserer, sekretær, 2. revisor og revisor-suppleant.

Kurt Henriksen, Fengersvej 23 blev genvalgt som kasserer, og Kasper Mejlgaard, Steenbergsvej 22 genvalgt som sekretær. Flemming Mørk blev genvalgt som 2. revisor, og Helge Rørdam Olesen blev nyvalgt som revisorsuppleant.

Bestyrelsens sammensætning fremgår af en adresseliste på Internettet, www.lyset-i-valby.dk, som også vil blive bragt i Lysavisen.

Ove Nyholm fra Carl Langesvej 35 meldte sig til Forskønnelsesudvalget.

 8. Arbejdsopgaver det kommende år

Formanden ridsede op, hvad han ser af opgaver i det kommende år. Der er spørgsmålet om stien og - hvis Trafikudvalget har mod på det - fortsat at bearbejde kommunen m.h.p. bumpene ved Steins Plads.

Fra forsamlingen blev det også foreslået at arbejde med at få en petanque-bane. Endvidere kan man overveje, om der kan findes på forslag til forbedring af indretningen af Steins Plads.

Steins Plads er kommunens, så kommunen bør som udgangspunkt betale for de tiltag, der gøres. Om nødvendigt har vi dog penge i Vejfonden. Det vil kræve en generalforsamlingsbeslutning, hvis de skal bruges til andet end bump o.l.

Under punktet om arbejdsopgaver udspandt sig en diskussion om parkeringsproblemer. I øjeblikket er der problemer på Steenbergsvej (jf. Lysavisen januar 2005). Steenbergsvej er for smal til at biler kan parkere lovligt (dvs. med alle hjul på vejen) i begge vejsider, hvis skraldebiler mv. skal kunne passere. Trafikudvalget må meget gerne komme med ideer til at løse problemerne. I øvrigt må vi imødese, at der på længere sigt kan blive parkeringsproblemer andre steder i Lyset, når det ny center ved Tingstedet bliver en realitet.

 9. Vedtagelse af kontingent + kommende års budget

Det fremlagte budget blev vedtaget. Budgettet kan ses på Lysets hjemmeside, www.lyset-i-valby.dk, klik på Generalforsamling. Det indebærer at vi fortsætter med uændret kontingent: 200 kr., dog 100 kr. for pensionister. Huse, der er opdelt i to ejerlejligheder, kan have to medlemmer af grundejerforeningen.

I budgettet planlægges det at overføre 5.000 kr. til Vejfonden. Der er budgetteret med en udgift på 50.000 kr fra Vejfondens vedkommende; denne post er særdeles usikker. Hvis pengene ikke kan bruges i overensstemmelse med Vejfondens formål må der tages en ny beslutning på en senere generalforsamling.

 10. Indkomne forslag fra medlemmerne

Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne.

 11. Eventuelt

Lene Christiansen spurgte om der ikke kunne anskaffes et rullestillads. Morten oplyste, at det før har været undersøgt, og at det er faldet på spørgsmålet om ansvar, hvis noget går galt. Et stillads skal være autoriseret opsat ifølge arbejdstilsynet.

Helge foreslog at der blev anskaffet en kloaksplit. Grundejerforeningen har tidligere haft en split til udlån. Det blev oplyst, at der ligger en efterladt split i en kælder, og at den kan føjes til foreningens inventarliste på websiden. (Det er siden sket; den kan lånes ved henvendelse til Helge Rørdam Olesen, Fengersvej 19).

Det blev foreslået, at der til næste generalforsamling - eller evt. ved en anden lejlighed - inviteres en arkitekt eller ingeniør som foredragsholder om et emne, der er relevant for mange husejere.

Der blev udvekslet nogle tips om, hvad man kan gøre for at få en tør kælder. Eet råd gik på at holde kælderen opvarmet og godt ventileret. Et andet at sørge for at rense køkkenbrønden minimum en gang om året. Man kan også have problemer med, at lerrørene fra nedløbsbrønde til køkkenbrønden er utætte.

Det behøver ikke at være dyrt at få klarhed over, om man har utætte kloakrør. Helge fortalte, at han havde fået lavet en TV-inspektion til en pris på 2500 kr. + moms. Inspektionen havde afsløret nogle forskudte samlinger. Een af disse var så alvorlig, at hans forsikring gik ind og dækkede reparationen samt udgiften til TV-inspektionen. Helge skriver en artikel til Lysavisen om kældre og kloak.

 Referent: Helge Rørdam Olesen


Seneste opdatering: 8. januar 2006
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen