Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 19. oktober 2004.

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
4. Formandens beretning.
5. Fremlæggelse af regnskab 2003-2004
6. Beretning fra udvalg (fest-, blad-, forskønnelses-, trafikudvalg og haveklub).
7. Valg til bestyrelse og udvalg
8. Arbejdsopgaver det kommende år.
9. Vedtagelse af kontingent + kommende års budget
11. Beslutning om medlemsskab af den nye Fællesforening for grundejerforeninger i Københavns Kommune.
12. Indkomne forslag
13. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

Arne Stjernholm Madsen blev valgt som dirigent. Referent blev Helge Rørdam Olesen.

2. Godkendelse af dagsorden

Det blev konstateret, at forsamlingen var indkaldt i tide og at den var beslutningsdygtig. Den udsendte dagsorden blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Referatet blev godkendt.

4. Formandens beretning

Formanden - Morten Hach fra Eschrichtsvej 20 - aflagde beretning. I foreningsmæssig forstand har året været stille og roligt. Der er blevet afholdt fastelavnsarrangement og sommerfest, begge dele med god tilslutning.

Der har været en del salg af huse, specielt på Carl Langesvej. I mange tilfælde er husene blevet solgt som to ejerlejligheder, og til en ret høj pris - den samlede pris for de to enheder har adskillige gange været over 4 mio. kr. (som udbudt pris).

Morten uddelte ros til foreningens web-side (www.lyset-i-valby.dk). Han nævnte at der er mange både nyttige og spændende ting at finde via siden - f.eks. både håndværkererfaringer, links til billeder fra gamle dage, og links til beregning af hvad det koster at købe sig fri af hjemfaldspligten til kommunen. Der har også i det forløbne år været relativt stor byggeaktivitet i husene.

Asfalten på Fengersvej er for nylig blevet renoveret, og legepladsen på Steins Plads har også fået nye legeredskaber inden for det seneste år.

Der er netop kommet besked fra Kommunen om at fortovene på Eschrichtsvej vil blive lagt om i de kommende måneder. Mortens bemærkning herom satte en diskussion i gang på generalforsamlingen, og det blev besluttet at forfølge muligheden for at få lavet bump på Eschrichtsvej nu (se senere i forbindelse med trafikudvalgets beretning.).

5. Fremlæggelse af regnskab 2003-2004

Regnskabet blev gennemgået af kassereren, Kurt Henriksen.

Regnskabet ser pænt ud. Foreningens formue var pr. 30. september 2004 114.516 kr., inklusive Vejfondens formue på 94.224 kr. Vejfonden er en opsparing m.h.p. at etablere trafikbump o.l., og der er i årets løb overført 10.000 kr. fra foreningen til Vejfonden.

Posten på 9.048 "Diverse indtægter" dækker over en forsikringssum, vi har fået udbetalt for to stjålne stiger. Til gengæld dækker udgiftsposten "Investeringer" på 17.737 kr. over genanskaffelse af stiger - samt over overførslen fra foreningen til Vejfonden.

Foreningen har 94 betalende medlemmer.

Huse, der er opdelt i to, kan godt have to medlemmer.

Regnskabet blev godkendt. Det er tilgængeligt på Lysets web-side (under overskriften "Generalforsamling").

6. Beretning fra udvalg (fest-, blad-, forskønnelses-, trafikudvalg og haveklub).

Sammensætningen af udvalgene fremgår af en adresseliste på Internettet, www.lyset-i-valby.dk, som også vil blive bragt i Lysavisen. De forskellige udvalg er åbne, så yderligere medlemmer er meget velkomne. Interesserede kan henvende sig til et af medlemmer i det udvalg , de gerne vil med i.

Festudvalget. Helge Rørdam Olesen gav beretning for festudvalget. Festudvalget er opdelt i et underudvalg for fastelavnsfest og et underudvalg for sommerfest. Som sædvanlig er der blevet afholdt en fastelavnsfest og en sommerfest, begge dele med god tilslutning. Især sommerfesten er en god lejlighed for nytilflyttede til at hilse på andre i Lyset og få udvekslet erfaringer om alle de glæder og genvordigheder, der er forbundet med at have et hus i Lyset. Der er en fast dato for foreningens sommerfest: den tredje lørdag i august. Helge nævnte, at der meget gerne må melde sig flere til udvalgene - i år var der ikke nogen af de "officielle" medlemmer af sommerfestudvalget, der kunne deltage i sommerfesten, og i sådan en situation er det rart at have nogle flere personer at trække på.

Blad- og web-udvalget. Helge gav også beretning på vegne af blad- og web-udvalget. Som sædvanlig har udvalget stået for udgivelse af Lysavisen i februar, juli og september. Desuden er Lysets web-sider (www.lyset-i-valby.dk) blevet vedligeholdt. Redaktionen modtager meget gerne indlæg til Lysavisen og til web-siderne, f.eks. om håndværker-erfaringer. Helge nævnte også at Lysets medlemmer har mulighed for at sende mail ud til hele gruppen af medlemmer via mail-adressen medlemmer@lyset-i-valby.dk (se evt. hjemmesiden).

Forskønnelsesudvalget. Forskønnelsesudvalget tilskynder til, at man ringer, hvis man planlægger et større renoveringsarbejde som f.eks. udskiftning af vinduer og ikke er helt sikker på, hvordan det forholder sig i forhold til den bevarende lokalplan. Hvis man ikke overholder lokalplanen risikerer man at komme i knibe, fordi kommunen kan forlange at arbejdet bliver gjort om. Det blev nævnt, at man ikke har lov til at sløjfe husets skorsten.

Flemming Mørk fra Forskønnelsesudvalget fortalte om udvalgets arbejde. Forskønnelsesudvalget tilskynder til, at man ringer, hvis man planlægger et større renoveringsarbejde som f.eks. udskiftning af vinduer og ikke er helt sikker på, hvordan det forholder sig i forhold til den bevarende lokalplan. Udvalget var blevet kontaktet 5-10 gange i årets løb i den anledning. Hvis man ikke overholder lokalplanen risikerer man at komme i knibe, fordi kommunen kan forlange, at arbejdet bliver gjort om.

Flemming nævnte, at hvad angår udestuer har kommunen fastslået, at den fremover ikke vil dispensere fra den overgrænse på 10 m2, der er nedfældet i lokalplanen.

På generalforsamlingen fremkom nogle spørgsmål om, hvor mange og hvor store udhuse, man kan tillade sig at have. På det punkt er lokalplanen klar. Den siger: "Der kan på hver ejendom opføres én garage eller carport på højst 20 m² samt ét udhus eller lignende på højst 10 m², som fortrinsvis skal placeres i baghaven. Ingen af bygningerne må opføres foran facadelinien. Placeringen og udformningen skal godkendes af Magistraten." Lokalplanen hindrer ikke, at eksisterende bebyggelse (fra før lokalplanens ikrafttræden i 1996) kan opretholdes.

Der udspandt sig en diskussion om hvad der sker, hvis folk ikke overholder lokalplanen. Flemming fortalte, at det kan koste dyrt, for man risikerer ikke blot at skulle bringe forholdene i overensstemmelse med lokalplanen, men også at skulle betale dagbøder indtil forholdene er kommet i orden. Så han opfordrede igen til at man talte med forskønnelsesudvalget inden større arbejder, hvis man var i tvivl om hvorvidt planerne var OK

Trafikudvalget. Der har ikke været nogen aktivitet i det forløbne år, men tilskyndet af det arbejde, kommunen nu sætter i gang med renovering af fortove på Eschrichtsvej vil udvalget nu tage fat. Torsten Nielsen fra Eschrichtsvej 14 vil kontakte Kommunen og forsøge at sætte skub i udvalget. Der er over 90.000 kr. i Vejfonden at gøre godt med. Den umiddelbart forestående opgave er at arbejde med at fredeliggøre Eschrichtsvej ved Steins Plads.

I øvrigt har foreningen har et stående tilbud til beboere ved bumpene om at finansiere blomsterkasser, der hindrer biler i at smutte op på fortovet når de passerer bumpene. Marianne fra Fengersvej 3 var interesseret.

Haveklubben. Haveklubben har ikke været aktiv i det forløbne år, men Arne Stjernholm Madsen vil forsøge at få gang i noget i det kommende.

7. Valg til bestyrelse og udvalg

På valg var formanden og suppleanten. Morten Hach, Eschrichtsvej 20, blev genvalgt som formand, og Tim Andersen, Carl Langesvej 22 blev valgt som suppleant. Tove Gert Larsen, Steenbergsvej 32, blev genvalgt som 1. revisor. Revisorsuppleant er fortsat Søren Cajus Pedersen, Eschrichtsvej 28.

Bestyrelsens sammensætning fremgår af en adresseliste på Internettet, www.lyset-i-valby.dk, som også vil blive bragt i Lysavisen.

Som nye medlemmer til udvalgene meldte sig følgende:

8. Arbejdsopgaver det kommende år

Det er planen via trafikudvalget at komme videre med at etablere bump ved Steins Plads.

Bestyrelsen vil kigge på om der er grund til at forny noget af foreningens materiel. I søgelyset er kompostkværnen, som p.t. ikke virker, og festpavillonen, der er blevet noget vakkelvorn.

Generalforsamlingen kom også til at diskutere, hvorvidt der er problemer i at Spejderhytten på Fengersvej nu er værested for unge. De unge er højrøstede og fylder meget, men der lader ikke til at være nogen alvorlige problemer.

Det blev nævnt, at de måske tiltrækker andre uheldige elementer. I det forløbne år har man i et hus på Fengersvej været ude for at få smidt en ølflaske ind gennem en rude, til fare for dem der var i stuen - men gerningsmændene er ikke fundet.

Udgangen på diskussionen var, at vi skal holde øje med, hvordan tingene udvikler sig. Hvis der er grund til at skride ind over for noget, der har med værestedet at gøre, kan man enten kontakte Grundejerforeningens formand, Morten Hach, eller den ansvarlige for værestedet, Flemming Schrøder. Flemming Schrøder arbejder til daglig i Fritidsklubben på August Wimmersvej, 36 46 27 26. Det blev nævnt, at der også holder nogle udefra kommende unge til på Steins Plads om aftenen, hvor de har givet nogle anledning til utryghed. Også her skal vi holde øje med, hvordan tingene udvikler sig. Unge mennesker skal selvfølgelig have lov til at mødes, men deres opførsel skal ligge inden for visse rammer.

Kontakt evt. Morten Hach, hvis du finder anledning til at der skal skrides ind.

Der blev spurgt til ValbyNet. Helge fortalte, at han deltager i ValbyNet med henblik på at vi i Lyset kan få mulighed for billig og hurtig Internet-opkobling. I øjeblikket koncentrerer ValbyNet sig imidlertid om at få startet i nogle kvarterer med lejligheder (Lyshøjgårds-kvarteret samt området ved Tingstedet), mens villa-områder generelt må vente til denne indledende fase er overstået. Der er dog nogen aktivitet hvad angår villaer, bl.a. er der ved at blive lavet nogle økonomiske overslag over et projekt med bredbånd til et villaområde i Jesuskirkens nabolag. Helge vil melde tilbage til Lysets medlemmer, når der foreligger noget relevant. Claus Cancel fra Steenbergsvej 20 meldte sig som interesseret i et bredbåndsudvalg.

9. Vedtagelse af kontingent + kommende års budget

Der blev fremlagt et budget baseret på en kontingentnedsættelse til 150 kr./år. Imidlertid er det usikkert, hvad bumpene på Eschrichtsvej vil komme til at koste. Derfor vedtog generalforsamlingen også næste år at fortsætte med uændret kontingent: 200 kr., dog 100 kr. for pensionister. Huse, der er opdelt i to ejerlejligheder, kan have to medlemmer af grundejerforeningen.

I budgettet planlægges det at overføre 5.000 kr. til Vejfonden.

Der er efter generalforsamlingen udarbejdet et revideret budget, der kan ses på Lysets hjemmeside.

10. [Punkt 10 mangler - fejl i nummerering af dagsorden]

11. Beslutning om medlemsskab af den nye Fællesforening for grundejerforeninger i Københavns Kommune.

Der er dannet en fælles grundejerforening i København (Fællesforeningen af grundejerforeninger i København), som Valby Grundejerforening (paraplyforening for Grundejerforeninger i Valby) er gået ind i. Lyset's bestyrelse fremlagde forslag om at Lyset melder sig ind i den ny fællesforening. Forslaget blev accepteret og vil medføre, at Lyset skal betale 15 kr. per husstand per år til den ny fællesforening. Fællesforeningen har bl.a. til formål at varetage de enkelte grundejerforeningers interesser over for Københavns Kommune, borgerrepræsentationen, myndigheder samt renovations- og forsyningsselskaber og at informere gennem hjemmeside, bladudgivelse mm. Hjemmesiden er http://www.grundejeren.dk/ (der et link fra Lysets hjemmeside).

12. Indkomne forslag

Sven Jacobsen fra Carl Langesvej 24 fortalte at der for ganske nylig er kommet et brev fra Banedanmark til grundejerne på Carl Langesvej om, at der vil blive opsat nye master til S-togenes køreledninger i perioden fra 17. oktober 2004 til slutningen af marts 2005.

Arbejdet vil foregå om natten, og give anledning til både støj og vibrationer. Sven hæftede sig ved at der i brevet står, at vibrationerne ikke vil skade "normale sunde huse". Men hvad med vores huse? Er de normale og sunde? Kan vi få erstatning hvis der opstår revner eller hvis eksisterende revner forværres?

Det blev besluttet at Tim og Sven skriver en kladde til et brev, som i Grundejerforeningens navn skal sendes til Banedanmark. Vi beder om at få foretaget løbende målinger af støj og vibrationer m.h.p. eventuelle erstatningskrav. En detaljeret registrering af husenes tilstand før og efter arbejderne er også ønskelig, men det er et spørgsmål om vi kan få Banedanmark til at foretage den.

Det blev nævnt, at det kan være klogt for grundejerne nær banen at dokumentere husenes tilstand med fotos før arbejderne går i gang.

13. Eventuelt

Intet.

Referent: Helge Rørdam Olesen


Seneste opdatering: 8. november 2004
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen