Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 28. oktober 2003.

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
4. Formandens beretning.
5. Fremlæggelse af regnskab 2002-2003
6. Beretning fra udvalg (fest-, blad-, forskønnelses-, trafikudvalg og haveklub).
7. Valg til bestyrelse og udvalg
8. Arbejdsopgaver det kommende år.
9. Vedtagelse af kontingent + kommende års budget
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

Flemming Mørk blev valgt som dirigent. Referent blev Helge Rørdam Olesen.

2. Godkendelse af dagsorden

Det blev konstateret, at forsamlingen var indkaldt i tide. Den udsendte dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Referatet blev godkendt.

4. Formandens beretning

Formanden - Morten Hach fra Eschrichtsvej 20 - aflagde beretning. I foreningsmæssig forstand har året været stille og roligt. Der er blevet afholdt fastelavnsarrangement og sommerfest, begge dele med god tilslutning.

Der har i det forløbne år været stor aktivitet med istandsættelsesarbejder og renovering af huse i Lyset. Morten fandt at resultatet gennemgående var flot, og at ånden i lokalplanen generelt blev fulgt.

Ejendomsvurderingerne steg betydeligt sidste år, især hvad grundværdi angår. Formanden havde selv sidste år gjort indsigelse over denne stigning, men klagen blev afvist.

Der var lidt forskelligt nyt om foreningens materiel: Der er blevet anskaffet et nyt festtelt til erstatning for det gamle, som var udtjent. Der er også anskaffet en sækkevogn, som bl.a. kan være praktisk, hvis man skal have en vaskemaskine op eller ned ad nogle trapper. Vi har stadig en højtryksspuler og en kompostkværn. Kompostkværnen trænger dog til en kærlig hånd, hvilket den efter alt at dømme får.

To af foreningens stiger blev stjålet i forsommeren. For ganske nylig har vi fået en forsikringssum udbetalt, så der vil nu blive anskaffet nye stiger til erstatning for de gamle.

Man kan finde en oversigt over alt foreningens materiel på Lysets websider, www.lyset-i-valby.dk.

Formanden havde en påtale: Det er forekommet, at Lysets materiel er blevet viderelånt til brug uden for foreningen. Noget sådant er ikke acceptabelt; materiellet skal blive i kvarteret, så andre kan låne det med kort varsel.

Etablering af vejbump ved Steins Plads har længe været på foreningens ønskeseddel, men der er intet sket i så henseende det sidste år. Pengene til bumpene ligger klar i foreningens Vejfond, så Morten opfordrede til at trafikudvalget kom i gang.

Der kunne godt bruges flere aktive i bestyrelsen; Morten havde ind imellem mødt spørgsmål som, hvorfor foreningen ikke havde kommentarer til sager som brugen af spejderhytten på Fengersvej og om kommunens institutionsplaner på Saxtorpsvej. Den type spørgsmål ville bedre kunne tages op, hvis der kom nye, aktive folk i bestyrelsen.

Formanden endte med at takke Niels Erik Aabye for hans mangeårige indsats som kasserer for foreningen. Niels Erik var tilstede på generalforsamlingen for at aflægge årets regnskab, men er i øvrigt fraflyttet.

5. Fremlæggelse af regnskab 2002-2003

Regnskabet blev gennemgået af den afgående kasserer, Niels Erik Aabye.

Regnskabet ser pænt ud. Foreningens formue var pr. 30. september 2002 98.794 kr., inklusive Vejfondens formue på 82.684 kr. Vejfonden er en opsparing m.h.p. at etablere trafikbump o.l., og der er i årets løb overført 10.000 kr. fra foreningen til Vejfonden.

Foreningen har 96 betalende medlemmer. Huse, der er opdelt i to, kan godt have to medlemmer, og det gælder p.t. 4 medlemmer.

Regnskabet blev godkendt.

6. Beretning fra udvalg (fest-, blad-, forskønnelses-, trafikudvalg og haveklub).

Sammensætningen af udvalgene fremgår af en adresseliste på Internettet, www.lyset-i-valby.dk, som også vil blive bragt i Lysavisen. De forskellige udvalg er åbne, så yderligere medlemmer er meget velkomne. Interesserede kan henvende sig til et af medlemmer i det udvalg , de gerne vil med i.

Festudvalget. Festudvalget er opdelt i et underudvalg for fastelavnsfest og et underudvalg for sommerfest. Som sædvanlig er der blevet afholdt en fastelavnsfest og en sommerfest, begge dele med god tilslutning. Der er en fast dato for foreningens sommerfest: den tredje lørdag i august. Et nyt medlem meldte sig til festudvalget: Lone Barslund.

Blad- og web-udvalget. Bladudvalget har stået for udgivelse af Lysavisen i februar, juli og september. Desuden er Lysets web-sider (www.lyset-i-valby.dk) blevet vedligeholdt.

Forskønnelsesudvalget. Jens Barslund (Steenbergsvej 15) og Flemming Mørk (Fengersvej 3) fortalte om Forskønnelsesudvalgets arbejde. Udvalget har udtalt sig i en enkelt konkret sag om en dispensationsansøgning vedrørende en tilbygning (havestue). Lokalplanen tillader tilbygninger på 10 m2 , men en ansøger havde ønsket en tilbygning på 16 m2 i en forholdsvis lille have. Udvalget kunne ikke anbefale ansøgningen som den forelå. Kommunen har efterfølgende afslået ansøgningen. En opfølgende ansøgning om en udestue på 12 m2 er også blevet afslået af kommunen, og ved samme lejlighed har kommunen fastslået, at den fremover ikke vil dispensere fra den overgrænse på 10 m2, der er nedfældet i lokalplanen.

Forskønnelsesudvalget tilskynder til, at man ringer, hvis man planlægger et større renoveringsarbejde som f.eks. udskiftning af vinduer og ikke er helt sikker på, hvordan det forholder sig i forhold til den bevarende lokalplan. Hvis man ikke overholder lokalplanen risikerer man at komme i knibe, fordi kommunen kan forlange at arbejdet bliver gjort om. Det blev nævnt, at man ikke har lov til at sløjfe husets skorsten.

I det store og hele finder Forskønnelsesudvalget, at ånden i Lokalplanen bliver overholdt, så den fungerer efter sin oprindelige hensigt: at den virker som en magnet, der trækker bebyggelsens udseende i den rigtige retning.

Et spørgsmål til udvalget gik på, om udvalget kan gribe ind over for et hus i kraftigt forfald. Svaret var, at udvalget ikke kan pålægge nogen noget, men godt henvende sig til ejeren og påpege problemet. Og forsåvidt der er alvorlig fare for ulykker p.gr. nedfaldne tagsten, kan det være en sag for politiet.

Trafikudvalget. Der har ikke været nogen aktivitet i det forløbne år, men generalforsamlingen lagde op til, at der sker noget fremover. Der er 80.000 kr. i Vejfonden at gøre godt med. Den umiddelbart forestående opgave er at arbejde med at fredeliggøre Eschrichtsvej ved Steins Plads. Foreningen har et stående tilbud til beboere ved bumpene om at finansiere blomsterkasser, der hindrer biler i at smutte op på fortovet når de passerer bumpene.

Haveklubben. Der blev aflagt nogen egentlig rapport fra haveklubben. I september blev der taget et initiativ til at afholde en "store plantebytte-dag"; Helge berettede, at fremmødet havde været særdeles småt, så det er uvist, om forsøget gentages næste år.

7. Valg til bestyrelse og udvalg

På valg var kassereren og sekretæren. Kurt Henriksen, Fengersvej 23 blev valgt som kasserer, og Kasper Mejlgaard, Steenbergsvej 22 som sekretær.

Endvidere var der valg til 2. revisor og revisorsuppleant. Her blev Flemming Mørk valgt som 2. revisor, og Søren Cajus Pedersen som revisorsuppleant.

Bestyrelsens sammensætning fremgår af en adresseliste på Internettet, www.lyset-i-valby.dk, som også vil blive bragt i Lysavisen.

Søren Cajus Pedersen og Lone Barslund meldte sig som nye medlemmer i trafikudvalget..

8. Arbejdsopgaver det kommende år

Foreningen har formentlig nogenlunde de penge, der skal til for at etablere bump ved Steins Plads, så nu er det på tide at konkretisere planerne og få kommunens accept af dem. Trafikudvalget har til dette formål rådighed over midlerne i Vejfonden, idet bestyrelsen dog skal være indforstået med forslagene.

Det blev også nævnt som en mulighed at få lavet nogle forbedringer ved selve Steins Plads, såsom at få anlagt en boule-bane. I øvrigt blev det nævnt som et problem, at sandkassen aldrig er overdækket, så katte og ræve frit kan besørge. Måske kan der fås et net, som kan hjælpe lidt på forholdene.

9. Vedtagelse af kontingent + kommende års budget

Der blev ikke fremlagt noget egentligt budget, fordi kassererposten nu overgår til en anden. Det blev besluttet at overføre 10.000 kr. til Vejfonden.

Det blev vedtaget at fortsætte med uændret kontingent: 200 kr., dog 100 kr. for pensionister. Huse, der er opdelt i to ejerlejligheder, kan have to medlemmer af grundejerforeningen.

10. Indkomne forslag

Fra Flemming Mørk og Arne Stjernholm Madsen var der forslag om at få foreningens opbakning til en henvendelse til kommunen, sådan at indsnævringen af Fengersvej ud for nummer 3 kunne blive mere virkningsfuld.

For nogle år siden blev bumpene på Fengersvej gjort lavere. Siden da er hurtigt-kørende biler blevet et større og større problem, så der er behov for at få etableret et bump eller lignende ud for Fengersvej 3, hvor der i øjeblikket kun er en indsnævring. Det er kommunen, der har bekostet trafiksaneringen på Fengersvej, så det må rimeligt være at henvende sig til den. Flemming og Arne vil også søge opbakning fra anden side, ligesom vi i sin tid fik opbakning fra skolebestyrelse og børneinstitutioner til den oprindelige trafiksanering på Fengersvej.

11. Eventuelt

Det blev nævnt, at foreningen kunne have nytte af at have eget brevpapir. Jens Barslund ville komme med et forslag til bestyrelsen.

Helge Rørdam Olesen fortalte lidt fra ValbyNet, hvor han deltager. ValbyNet har til formål at hjælpe beboere i Valby med at få etableret bredbåndsforbindelser billigst muligt. I første omgang fokuserer ValbyNet imidlertid på etage-ejendomme, og arrangerer i november et møde for bebyggelsen omkring Lyshøj Allé. Villaer kommer først på dagsordenen engang efter nytår.

Referent: Helge Rørdam Olesen


Seneste opdatering: 9. november 2003
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen