Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2002.

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
4. Formandens beretning.
5. Fremlæggelse af regnskab 2001-2002
6. Beretning fra udvalg (fest-, blad-, forskønnelses-, trafikudvalg og haveklub).
7. Valg til bestyrelse og udvalg
8. Arbejdsopgaver det kommende år.
9. Vedtagelse af kontingent + kommende års budget
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

Arne Stjernholm Madsen blev valgt som dirigent. Referent blev Helge Rørdam Olesen.

2. Godkendelse af dagsorden

Det blev konstateret, at forsamlingen var beslutningsdygtig. Den udsendte dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Referatet blev godkendt.

4. Formandens beretning

Formanden - Morten Hach fra Eschrichtsvej 20 - aflagde beretning. I foreningsmæssig forstand har året været stille og roligt. De væsentligste aktiviteter er foregået i regi af festudvalget og blad-/web-udvalget.

Der har i det forløbne år været stor aktivitet med istandsættelsesarbejder og renovering af huse i Lyset. Morten fandt at resultatet gennemgående var flot og at ånden i lokalplanen generelt blev fulgt.

Ved ejendomsvurderingen i år har der været tale om en betydelig stigning i vurderingerne, især i og med at grundværdien er steget med tæt ved 60%. Også "byggeretten", der indgår i vurderingen, har fået en klækkelig stigning til 408.000 kr. Nogle grundejere har klaget over vurderingen, bl.a. formanden selv. Der er endnu ikke kommet svar på klagen, men hvis han får medhold vil han rundsende en besked.

Morten opfordrede til at bruge foreningens web-sted (www.lyset-i-valby.dk) både til at søge information om for eksempel istandsættelse, og til at lægge information af almen interesse ud (f.eks. om håndværkere, der kan anbefales). Send den type information til web-masteren helge.olesen@email.dk.

Der fulgte lidt diskussion efter formandens beretning, bl.a. om hvorvidt det kan anbefales at frikøbe sig af kommunens tilbagekøbsret (tilbagekøbsretten udløses i år 2060). Prisen herfor frikøb er ret lav - een grundejer havde givet knap 7000 kr for frikøb, en anden vistnok 8-9000 kr. Frikøb kan formentlig være en fordel, hvis man ønsker at optage nye lån eller at sælge huset. Frikøb sikrer også mod ubehagelige overraskelser, som eventuelt kan blive udløst af fremtidige politiske beslutninger.

5. Fremlæggelse af regnskab 2001-2002

Regnskabet blev gennemgået af formanden (Morten), idet kassereren (Niels Erik Aabye) havde meldt afbud.

Regnskabet ser pænt ud. Foreningens formue var pr. 30. september 2002 85.518 kr., inklusive Vejfondens formue på 70.734 kr. Vejfonden er en opsparing m.h.p. at etablere trafikbump o.l. omkring Steins Plads, og der er i årets løb overført 10.000 kr fra foreningen til Vejfonden.

Regnskabet blev godkendt.

6. Beretning fra udvalg (fest-, blad-, forskønnelses-, trafikudvalg og haveklub).

Sammensætningen af udvalgene fremgår af en adresseliste i Lysavisen (også på Internettet, www.lyset-i-valby.dk). Yderligere medlemmer i de forskellige udvalg er meget velkomne.

Festudvalget. Festudvalget er opdelt i et underudvalg for fastelavnsfest og et underudvalg for sommerfest. Som sædvanlig er der blevet afholdt en fastelavnsfest og en sommerfest, begge dele med god tilslutning. For første gang har vi prøvet at have levende musik til sommerfesten, og det fungerede godt. Der er en fast dato for foreningens sommerfest: den tredje lørdag i august. Festudvalget mangler medlemmer, både til fastelavns- og til sommer-festen !!! Man kan tilmelde sig ved at kontakte Helge Rørdam Olesen (se adresselisten).

Blad- og web-udvalget. Bladudvalget har stået for udgivelse af Lysavisen i februar, juli og september. Desuden er Lysets web-sider (www.lyset-i-valby.dk) blevet vedligeholdt. Det kan anbefales, at man kigger på websiderne, hvis man skal i gang med større istandsættelsesarbejder. Siderne om istandsættelse af husene i Lyset kan efterhånden udbygges med de erfaringer, vi som husejere gør os. Helge bad om tilbagemeldinger med erfaringer, som egner sig til at blive bekendtgjort på websiderne.

Forskønnelsesudvalget. Flemming Mørk (Fengersvej 3) fortalte om Forskønnelsesudvalgets arbejde. Han opfordrede til, at man ringer til Forskønnelsesudvalget, hvis man planlægger et større renoveringsarbejde som f.eks. udskiftning af vinduer og ikke er helt sikker på, hvordan det forholder sig i forhold til den bevarende lokalplan. Hvis man ikke overholder lokalplanen risikerer man at komme i knibe, fordi kommunen kan forlange at arbejdet bliver gjort om. Der er nogle få gengangere blandt spørgsmålene til Forskønnelsesudvalget, og Flemming ville prøve at formulere svarene til de typiske spørgsmål med henblik på at få dem lagt på vores websider.

Forskønnelsesudvalget bliver hørt af kommunen, når den skal behandle ansøgninger om dispensation fra den bevarende lokalplan. I det forløbne år har der ikke været nogen ansøgningeer om dispensation.

Trafikudvalget. Der er ikke foregået meget i det forløbne år, men diskussionen på generalforsamlingen tyder på, at der nu tages fat på arbejdet med at fredeliggøre Eschrichtsvej ved Steins Plads. Der er 70.000 kr i Vejfonden at gøre godt med, og adskillige aktive fra Eschrichtsvej i trafikudvalget. Flere er dog stadig velkomne. Den første opgave er at kontakte kommunen for at høre, hvordan den nu stiller sig til lukning eller bump på Eschrichtsvej (i 1994 ville kommunen ikke godkende afspærring af vejen, men godt acceptere bump, betalt af Grundejerforeningen. Red.).

En anden opgave for trafikudvalget er at kontakte kommunen for at imødegå det problem, at mange biler parkerer for tæt på bumpene på Fengersvej og Carl Langesvej. Der er ikke afmærkning alle steder, og mærkerne er også lovlig tæt på bumpene. Som det er nu opstår der jævnligt farlige situationer, når cyklister pludselig svinger ud midt på vejen, fordi de ikke kan komme forbi på siden af bumpene.

Det blev gentaget, at foreningen har et stående tilbud til beboere ved bumpene om at financiere blomsterkasser, der hindrer biler i at smutte op på fortovet når de passerer bumpene.

Haveklubben. Arne Stjernholm fortalte, at der ingen aktivitet havde været det forløbne år. Denne meddelelse startede en diskussion om, hvad haveklubben egentlig kan være ramme om. Der viste sig at være en pæn interesse for aktiviteter som havevandringer og staudebytning, så Arne tager initiativ til nogle aktiviteter til foråret.

7. Valg til bestyrelse og udvalg

På valg var formanden (Morten Hach) og sekretæren (Helle Jørgensen). Det blev også meddelt, at kassereren (Niels Erik Aabye) regner med at trække sig tilbage i løbet af det kommende år, idet han har sat sit hus til salg. Kassereren er imidlertid ikke på valg på denne generalforsamling. Udgangen på valget blev, at formanden blev genvalgt, mens Kurt Henriksen blev nyvalgt, foreløbig som sekretær. Bestyrelsen kan imidlertid omfordele arbejdsopgaverne efter behov, så Kurt kan indtræde i kassererfunktionen, når det bliver nødvendigt. Bestyrelsens sammensætning fremgår af en adresseliste i Lys-avisen (findes også på Internettet, www.lyset-i-valby.dk).

Birgit Cornett fra Steins Plads meldte sig til trafikudvalget. Trafikudvalget blev yderligere forstærket med Henning Kongsgaard og Torsten Nielsen fra Eschrichtsvej.

Lotte Mikkelsen meldte sig til haveklubben, og også Birgit Bergelin blev nævnt som kandidat (og er siden gået ind i den. ref.) .

8. Arbejdsopgaver det kommende år

Birgit Cornett fra Steins Plads fremlagde nogle tanker, som vandt gehør, om få pyntet på grustrekanten på fortovet i hjørnet af Steins Plads - evt. kunne der laves petanque-bane?

Haveklubben blev opfordret til at afholde en form for staudemarked.

9. Vedtagelse af kontingent + kommende års budget

Der blev fremlagt et budgetforslag, der fører til et overskud på godt 10.000 kr, som det er tanken at overføre til Vejfonden. De øvrige poster i budgettet blev kort debatteret: Det budgetterede beløb til fester på 3000 kr er måske lidt lavt sat, hvis det skal dække levende musik. Imidlertid er det bestyrelsens ret at justere på budgettet om fornødent, så generalforsamlingen fandt ingen grund til på forhånd at ændre budgettet. Det blev vedtaget at stile mod visse nyanskaffelser: en kloaksplit (evt. til højtryksspuleren) og et nyt festtelt.

Det blev vedtaget at fortsætte med uændret kontingent: 200 kr., dog 100 kr. for pensionister. Huse, der er opdelt i to ejerlejligheder, kan have to medlemmer af grundejerforeningen.

10. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

11. Eventuelt

Stig Mikkelsen (Carl Langesvej 6) spurgte til mulighederne for at etablere en fælles løsning for højhastighedstilkobling til Internettet. Resultatet blev, at han selv blev udpeget til kontaktperson i den sammenhæng. Hvis der viser sig basis for det, kan foreningen senere oprette et IT-udvalg til at arbejde med denne opgave.

Referent: Helge Rørdam Olesen


Seneste opdatering: 4. februar 2003
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen